Wei Wu

发表

Wei Wu, Yue Wang, James Decraene, 2014, 2014 IEEE 15th International Conference on Mobile Data Management.

Wei Wu, Dong Zhou, Ke Li, 2019, 2019 IEEE 4th International Conference on Cloud Computing and Big Data Analysis (ICCCBDA).

Wei Wu, Kian-Lee Tan, Gao Cong, 2017, 2017 IEEE 33rd International Conference on Data Engineering (ICDE).

Wei Wu, Wee Siong Ng, Liang Yu, 2015, 2015 IEEE 18th International Conference on Intelligent Transportation Systems.

Wei Wu, Jian-Hui Li, Jia-xin Gao, 2007, Data Sci. J..

Wei Wu, Hang Li, Sheldon X.-D. Tan, 2005, 2005 International Conference on Computer Design.

Wei Wu, Li Xu, Jing Zhang, 2017, Ad Hoc Sens. Wirel. Networks.

Wei Wu, Jun Wang, Fengzhen Hou, 2018, 2018 11th International Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics (CISP-BMEI).

Wei Wu, Yuejia Wu, 2015, IECON 2015 - 41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society.

Wei Wu, Bin Wang, Zhizheng Zhang, 2018, 2018 IEEE 30th International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI).

Wei Wu, Junjie Yan, Dahua Lin, 2019, 2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV).

Wei Wu, Qingshan She, Yingle Fan, 2019, IEEE Access.

Wei Wu, Mong-Li Lee, Wynne Hsu, 2011, 2011 IEEE 27th International Conference on Data Engineering.

Wei Wu, Yong Chen, Yanxiang He, 2012, Science China Information Sciences.

Wei Wu, Jun Zhou, Bo Ding, 2004, IEEE Conference on Robotics, Automation and Mechatronics, 2004..

Wei Wu, Sajal K. Das, Nilanjan Banerjee, 2003, IEEE Wirel. Commun..

Wei Wu, Alaa R. Alameldeen, Chris Wilkerson, 2010, ISCA '10.

Wei Wu, Hang Li, Sheldon X.-D. Tan, 2006, IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems.

Wei Wu, Eric P. Xing, Mina J. Bissell, 2005, BMC Bioinformatics.

Wei Wu, Steven Liu, Sven Reimann, 2015, Autom..

Wei Wu, Daniel Dajun Zeng, Xiao Wei, 2015, Comput. Syst. Sci. Eng..

Wei Wu, Nicholas G. Hatsopoulos, Vernon Lawhern, 2012, Neurocomputing.

Wei Wu, Yunfeng Wang, Jinfeng Liu, 2020, Journal of Physics: Conference Series.

Wei Wu, Sheng Chen, Shiqiao Qin, 2013, IEEE Transactions on Control Systems Technology.

Wei Wu, Sheldon X.-D. Tan, Jun Yang, 2007, 2007 25th International Conference on Computer Design.

Wei Wu, Huayu Wu, Kian-Lee Tan, 2012, 2012 IEEE 18th International Conference on Parallel and Distributed Systems.

Wei Wu, Jiguang Wan, Changsheng Xie, 2017, Comput. J..

Wei Wu, Hai-Bing Su, Qin-Zhang Wu, 2009, 2009 Second International Symposium on Computational Intelligence and Design.

Wei Wu, Bin Liu, Hai-Tao Zhang, 2016, 2016 14th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV).

Wei Wu, Mari Ostendorf, 2013, IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing.

Wei Wu, Bo Liu, Guo-Hong Wang, 2014, Proceedings of the 11th IEEE International Conference on Networking, Sensing and Control.

Wei Wu, Tzong-Jer Chen, Sheng-Chieh Lin, 2013, Journal of Digital Imaging.

Wei Wu, Björn Hartmann, Samuel Madden, 2012, CSCW.

Wei Wu, Chao Feng, Ligang Hou, 2013, 2013 IEEE 10th International Conference on ASIC.

Wei Wu, Sheldon X.-D. Tan, Pu Liu, 2008, J. Low Power Electron..

Wei Wu, Nan Wu, Mei Wen, 2007, HiPC.

Wei Wu, Agathoniki Trigoni, Yishu Miao, 2019, 2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

Wei Wu, Junjie Yan, Jing Shao, 2020, IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence.

Wei Wu, Steven Liu, Sven Reimann, 2016, IEEE Transactions on Control Systems Technology.

Wei Wu, Dragomir Yankov, Michael R. Evans, 2017, SIGSPATIAL/GIS.

Wei Wu, Qinghong Han, Yuxian Meng, 2019, NeurIPS.

Wei Wu, Gerard de Melo, Baoquan Chen, 2016, ECAI.

Wei Wu, Foutse Khomh, Yann-Gaël Guéhéneuc, 2015, Empirical Software Engineering.

Wei Wu, Aminata Sabane, Surafel Lemma Abebe, 2013, Electron. Commun. Eur. Assoc. Softw. Sci. Technol..

Wei Wu, Weisong Shi, Jilin Zhang, 2012, 4th IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science Proceedings.

Wei Wu, Sheng Chen, Shiqiao Qin, 2013, Int. J. Model. Identif. Control..

Wei Wu, Danpu Liu, 2018, 2018 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps).

Wei Wu, Min Huang, 2009, 2009 2nd International Conference on Biomedical Engineering and Informatics.

Wei Wu, Hui Zhou, Hui Li, 2018, 2018 IEEE 3rd International Conference on Cloud Computing and Big Data Analysis (ICCCBDA).

Wei Wu, Deborah L. McGuinness, Aseem Das, 2001, The Emerging Semantic Web.

Wei Wu, Paul H. Siegel, Bing Fan, 2017, 2017 55th Annual Allerton Conference on Communication, Control, and Computing (Allerton).

Wei Wu, Steven Liu, 2009, 2009 IEEE Control Applications, (CCA) & Intelligent Control, (ISIC).

Wei Wu, Shonali Krishnaswamy, Shili Xiang, 2015, 2015 IEEE International Conference on Big Data (Big Data).

Wei Wu, Yann-Gaël Guéhéneuc, Giuliano Antoniol, 2011, 2011 27th IEEE International Conference on Software Maintenance (ICSM).

Wei Wu, Archan Misra, Sajal K. Das, 2003, GLOBECOM '03. IEEE Global Telecommunications Conference (IEEE Cat. No.03CH37489).

Wei Wu, XinJun Mao, John Panneerselvam, 2014, 2014 IEEE/ACM 7th International Conference on Utility and Cloud Computing.

Wei Wu, Hao Hu, Ming-Xing Xu, 2007, 2007 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - ICASSP '07.

Wei Wu, Zhongsheng Hua, Robert M. Davison, 2018, Inf. Technol. People.

Wei Wu, Min Liu, Danpu Liu, 2017, 2017 IEEE 85th Vehicular Technology Conference (VTC Spring).

Wei Wu, Yunyuan Gao, Qizhong Zhang, 2018, 2018 5th International Conference on Information, Cybernetics, and Computational Social Systems (ICCSS).

Wei Wu, Huijuan Chen, Dingju Zhu, 2013, IEEE Conference Anthology.

Wei Wu, Jiang An, Geng Haifei, 2009, 2009 Fifth International Conference on Natural Computation.

Yifan He, Wei Wu, Yunfeng Wang, 2017, 2017 10th International Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics (CISP-BMEI).

Wei Wu, Yong Ren, Xiuming Shan, 2001, MASCOTS 2001, Proceedings Ninth International Symposium on Modeling, Analysis and Simulation of Computer and Telecommunication Systems.

Wei Wu, Yupeng Luo, Aaron Tesei, 2018, 2018 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE).

Wei Wu, Daniel Dajun Zeng, Xiangfeng Luo, 2018, Int. J. Comput. Sci. Eng..

Thomas Fang Zheng, Wei Wu, Mingxing Xu, 2006, 2006 IEEE International Conference on Acoustics Speech and Signal Processing Proceedings.

Wei Wu, Qingshan She, Haitao Gan, 2017, Neural Computing and Applications.

Wei Wu, Bo Li, Junjie Yan, 2019, 2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

Wei Wu, Fei Li, William Yang Wang, 2018, ArXiv.

Wei Wu, George Bosilca, Jack Dongarra, 2020, 2020 IEEE International Conference on Cluster Computing (CLUSTER).

Wei Wu, Xiaorong Gao, Changshui Zhang, 2007, IEEE Transactions on Biomedical Engineering.

Wei Wu, Michael I. Jordan, Richard M. Karp, 2003, Computational Systems Bioinformatics. CSB2003. Proceedings of the 2003 IEEE Bioinformatics Conference. CSB2003.

Wei Wu, Xi Zhang, Mingtao Lei, 2016, 2016 IEEE First International Conference on Data Science in Cyberspace (DSC).

Wei Wu, Xiaohong Guan, Junhu Wei, 2009, 2009 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO).

Wei Wu, Dong Zhu, He Gong, 2009, 2009 2nd International Conference on Biomedical Engineering and Informatics.

Wei Wu, Dongxu Shao, Yu Lu, 2015, 2015 IEEE International Conference on Data Mining Workshop (ICDMW).

Wei Wu, Li Li, Wei Wu, 2013, 2013 IEEE 12th International Conference on Cognitive Informatics and Cognitive Computing.

Wei Wu, Spiridon I. Penev, Pavel V. Shevchenko, 2019, Eur. J. Oper. Res..

Wei Wu, Seo-Jin Bang, Wei Wu, 2016, 2016 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM).

Wei Wu, Yong Chen, Yanxiang He, 2011, ICAIC.

Wei Wu, Weilong Zhao, Jason Cleveland, 2018, Comput. Stat. Data Anal..

Wei Wu, Michael J. Black, Yun Gao, 2002, NIPS.

Wei Wu, Haixia Chen, Shangpeng Wang, 2018, Inscrypt.

Wei Wu, Marcin Wójcik, Roel Maes, 2012, Journal of Cryptographic Engineering.

Wei Wu, Peng Geng, Dongjin Yu, 2012, 2012 19th Asia-Pacific Software Engineering Conference.

Wei Wu, Wei Li, Jun Wang, 2009, 2009 WRI World Congress on Computer Science and Information Engineering.

Wei Wu, Hui Zhou, Xiaofei Huang, 2015, 2015 International Conference on Cyber-Enabled Distributed Computing and Knowledge Discovery.

Wei Wu, Yuanqing Li, Feifei Qi, 2015, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems.

Wei Wu, M. Omair Ahmad, 2009, 2009 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing.

Wei Wu, Baozong Yuan, Zhenjiang Miao, 2004, Comput. Artif. Intell..

Wei Wu, William J. Stewart, 1992, INFORMS J. Comput..

Wei Wu, Zhe Chen, Srikantan S. Nagarajan, 2016, IEEE Signal Processing Magazine.

Wei Wu, Sriram Vishwanath, Ari Arapostathis, 2006, ArXiv.

Wei Wu, Rong Jin, Hang Li, 2011, AAAI.

Wei Wu, Biao Yang, Xingnan Zhang, 2012, Intell. Autom. Soft Comput..

Wei Wu, Esther Adhiambo Obonyo, 2008, J. Inf. Technol. Constr..

Wei Wu, Zhe Liu, Zhi Hu, 2015, Science China Information Sciences.

Wei Wu, Huilong Duan, Deyu Sun, 2011, Journal of Medical Systems.

Wei Wu, Jim Womack, 2011, 2011 IEEE Consumer Communications and Networking Conference (CCNC).

Wei Wu, Jun Yang, Youtao Zhang, 2006, 2006 International Conference on Computer Design.

Wei Wu, Hang Li, Gu Xu, 2011, WWW.

Wei Wu, Ruixuan Li, Bing Li, 2003, 14th International Workshop on Database and Expert Systems Applications, 2003. Proceedings..

Wei Wu, Yi Guo, Feifei Qi, 2018, 2018 IEEE 23rd International Conference on Digital Signal Processing (DSP).

Wei Wu, Xinhua Ling, Jim Womack, 2010, 2010 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing, Workshops and Phd Forum (IPDPSW).

Wei Wu, Wei Lu, Masao Sakauchi, 1995, IEA/AIE '95.

Wei Wu, Yi He, Nan Wu, 2009, 2009 IEEE/ACM/IFIP 7th Workshop on Embedded Systems for Real-Time Multimedia.

Wei Wu, Huayu Wu, Yu Lu, 2015, UbiComp/ISWC Adjunct.

Wei Wu, Hung-Min Sun, Amir Rezapour, 2016, DMBD.

Wei Wu, George Bosilca, Jack Dongarra, 2020, 2020 IEEE International Conference on Cluster Computing (CLUSTER).

Wei Wu, Björn Hartmann, Maneesh Agrawala, 2014, CSCW Companion '14.

Wei Wu, Hui Li, Yi Zhao, 2016, Database J. Biol. Databases Curation.

Wei Wu, Yifan Wang, Tao Liu, 2017, Comput. Electron. Agric..

Wei Wu, Yanming Chen, Dewen Seng, 2017, Intell. Autom. Soft Comput..

Wei Wu, Ming-Hou Zhou, Hong-Bin Liu, 2010, 2010 2nd IEEE International Conference on Information Management and Engineering.

Wei Wu, Yubin Wang, Gaofeng Zhan, 2016, 2016 12th International Conference on Computational Intelligence and Security (CIS).

Wei Wu, Dragomir Yankov, Michael R. Evans, 2015, SIGSPATIAL/GIS.

Wei Wu, Sen Lin, Wei Qi Yuan, 2013 .

Wei Wu, 2011, IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference.

Wei Wu, Wanlei Zhou, Shui Yu, 2016, 2016 IEEE International Conference on Computer and Information Technology (CIT).

Thomas Fang Zheng, Wei Wu, Frank K. Soong, 2007, IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing.

Wei Wu, Wei Zhang, Yan Cui, 2012, 2012 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium.

Wei Wu, Bo Li, Xiaolin Hu, 2018, 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.

Wei Wu, Kian-Lee Tan, Hock-Beng Lim, 2010, Mob. Inf. Syst..

Wei Wu, Yiqun Liu, Jörn Ostermann, 2015, 2015 Picture Coding Symposium (PCS).

Wei Wu, Hong Qiao, Yidao Ji, 2018, IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems.

Wei Wu, Anuj Srivastava, J. Derek Tucker, 2012, Comput. Stat. Data Anal..

Wei Wu, Houfeng Wang, Sujian Li, 2017, CCL.

Wei Wu, Dan Zhang, Hongtao Shi, 2017, Comput. Networks.

Wei Wu, Sheldon X.-D. Tan, Jun Yang, 2006, 2006 43rd ACM/IEEE Design Automation Conference.

Wei Wu, Noun Choi, 2010, IEEE Wireless Communications.

Wei Wu, Tzi-cker Chiueh, Lap-Chung Lam, 2000, 2000 IEEE International Conference on Multimedia and Expo. ICME2000. Proceedings. Latest Advances in the Fast Changing World of Multimedia (Cat. No.00TH8532).

Wei Wu, Chien-Nan Jimmy Liu, Lei He, 2015, The 20th Asia and South Pacific Design Automation Conference.

Wei Wu, Huilong Duan, Yan Li, 2011, 2011 4th International Conference on Biomedical Engineering and Informatics (BMEI).

Wei Wu, Wenyao Xu, Lei He, 2014, 2014 51st ACM/EDAC/IEEE Design Automation Conference (DAC).

Wei Wu, Xiaojuan Sun, 2011, Proceedings of 2011 International Conference on Electronic & Mechanical Engineering and Information Technology.

Wei Wu, Yingjie Xia, Yuncai Liu, 2012, 2012 15th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems.

Wei Wu, Sheldon X.-D. Tan, Pu Liu, 2008, GLSVLSI '08.

Wei Wu, Yuebin Bai, Xiaoxia Liu, 2010, 2010 IEEE Asia-Pacific Services Computing Conference.

Wei Wu, Qiang Fang, Wei Wu, 2011, 2011 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society.

Wei Wu, Hung-Min Sun, Wei-Fa Liao, 2016, 2016 IEEE 14th Intl Conf on Dependable, Autonomic and Secure Computing, 14th Intl Conf on Pervasive Intelligence and Computing, 2nd Intl Conf on Big Data Intelligence and Computing and Cyber Science and Technology Congress(DASC/PiCom/DataCom/CyberSciTech).

Wei Wu, James Decraene, João Bártolo Gomes, 2015, 2015 IEEE 31st International Conference on Data Engineering.

Wei Wu, Ziqi Wang, Jianzhong Guo, 2010, 2010 12th International Asia-Pacific Web Conference.

Wei Wu, Yi He, Nan Wu, 2009, 2009 International Conference on High Performance Computing (HiPC).

Wei Wu, Hang Li, Jun Xu, 2011, J. Mach. Learn. Res..

Wei Wu, Sason Shaik, Lingchun Song, 2007, J. Comput. Chem..

Wei Wu, Sanjay Shakkottai, Ari Arapostathis, 2006, IEEE Transactions on Automatic Control.

Wei Wu, Wei Li, Hongbin Liu, 2009, 2009 International Conference on Environmental Science and Information Application Technology.

Wei Wu, Jilin Liu, Guo Rui, 2008, 2008 4th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing.

Wei Wu, Jun-Qing Cheng, 2018, Quantum Inf. Process..

Wei Wu, 2009, Proceedings of the 48h IEEE Conference on Decision and Control (CDC) held jointly with 2009 28th Chinese Control Conference.

Wei Wu, Junjie Yan, Jing Shao, 2017, 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.

Wei Wu, Dragomir Yankov, Michael R. Evans, 2019, RecSys.

Wei Wu, Chien-Nan Jimmy Liu, Jing-Yang Jou, 2016, 2016 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS).

Wei Wu, Leonidas J. Guibas, Jitendra Malik, 2017, ArXiv.

Wei Wu, Cheng Jin, Yuejie Zhang, 2011, 2011 International Conference on Machine Learning and Cybernetics.

Wei Wu, Jian-Yun Nie, Guanglai Gao, 2014, J. Comput..

Wei Wu, Bin Li, Bo Yu, 2017, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing.

Wei Wu, Chong Peng, Hai-Sui Yu, 2019, Acta Geotechnica.

Wei Wu, Xianyi Zeng, Yu Bu, 2015, 2015 IEEE 16th International Conference on Communication Technology (ICCT).

Wei Wu, Joshua T. Vogelstein, Kamiar Rahnama Rad, 2009, Journal of Computational Neuroscience.

Wei Wu, Hui Li, Jianhua Yin, 2016, Automatic Control and Computer Sciences.

Wei Wu, Liang Zhao, Jason J. Corso, 2013, International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery.

Wei Wu, M. Omair Ahmad, Wei Wu, 2012, Circuits Syst. Signal Process..

Wei Wu, Kian-Lee Tan, 2006, 7th International Conference on Mobile Data Management (MDM'06).

Wei Wu, Danpu Liu, 2017, 2017 IEEE 28th Annual International Symposium on Personal, Indoor, and Mobile Radio Communications (PIMRC).

Wei Wu, Shan-Shan Wang, Feng Bin Qi, 2012, 2012 IEEE 26th International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops & PhD Forum.

Wei Wu, Chun Zhang, Hao Yu, 2012, 2012 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE).

Wei Wu, Bor-Chen Kuo, Li-Hui Lin, 2013, 2013 International Conference on Machine Learning and Cybernetics.

Wei Wu, Junjie Yan, Weihao Gan, 2019, 2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV).

Wei Wu, Hangxin Wei, Mingzhi Liu, 2008, Tenth International Conference on Computer Modeling and Simulation (uksim 2008).

Wei Wu, Qian He, Huan Wang, 2011, Journal of Digital Imaging.

Wei Wu, Ren-Shuo Liu, Chia-Lin Yang, 2012, FAST.

Wei Wu, Fang Gong, Lei He, 2013, International Symposium on Quality Electronic Design (ISQED).

Wei Wu, Nan Cheng, Yubin Wang, 2014, 2014 Tenth International Conference on Computational Intelligence and Security.

Wei Wu, Anuj Srivastava, 2011, Journal of Computational Neuroscience.

Wei Wu, Yuebin Bai, Jianli Guo, 2011, 2011 IEEE 17th International Conference on Parallel and Distributed Systems.

Wei Wu, Alaa R. Alameldeen, Chris Wilkerson, 2011, 2011 38th Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA).

Wei Wu, Yong Ren, Xiuming Shan, 2002, 2002 IEEE Wireless Communications and Networking Conference Record. WCNC 2002 (Cat. No.02TH8609).

Wei Wu, Michael I. Jordan, Richard M. Karp, 2004, J. Bioinform. Comput. Biol..

Wei Wu, Xiaosheng Zhu, 2011, J. Comput. Appl. Math..

Wei Wu, Thomas Wu, Zhigang Gao, 2015, IECON 2015 - 41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society.

Wei Wu, Toshiki Hirogaki, Eiichi Aoyama, 2012, Int. J. Autom. Technol..

Wei Wu, Yidao Ji, 2018, 2018 Chinese Automation Congress (CAC).

Wei Wu, XinJun Mao, Fu Hou, 2014, Intelligent Information Processing.

Wei Wu, Zhenhua Li, Zhizeng Luo, 2018, Expert Syst. Appl..

Wei Wu, Emery N. Brown, Xiaorong Gao, 2015, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence.

Wei Wu, Jiajun Zhang, Jijun He, 2008, 2008 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing.

Wei Wu, Chia-Hsin Lee, Ding-Ming Kwai, 2015, 2015 Symposium on VLSI Circuits (VLSI Circuits).

Wei Wu, Junqi Liu, Zhong Zhou, 2018, 2018 24th International Conference on Pattern Recognition (ICPR).

Wei Wu, Chen Zhou, Huaiyu Zhang, 2019, J. Comput. Chem..

Wei Wu, Masao Sakauchi, M. Sakauchi, 1993, Proceedings of 2nd International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR '93).

Wei Wu, Yueming Cai, Xin Jia, 2011, 2011 International Conference on Wireless Communications and Signal Processing (WCSP).

Wei Wu, Kim-Kwang Raymond Choo, Fei Zhu, 2016, NSS.

Wei Wu, Shangkai Gao, Wenjing Zhou, 2011, 2011 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society.

Xiang Li, Wei Wu, Dongxiao Zhang, 2014, 2014 20th IEEE International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS).

Wei Wu, Xiaojing Huang, Wei Ni, 2017, 2017 IEEE 85th Vehicular Technology Conference (VTC Spring).

Wei Wu, Fei Yang, Kian-Lee Tan, 2008, Proc. VLDB Endow..

Wei Wu, Xiaoli Liu, Chengming Li, 2019, ISPRS Int. J. Geo Inf..

Wei Wu, Nan Wu, Mei Wen, 2006, Asia-Pacific Computer Systems Architecture Conference.

Wei Wu, Weiming Shen, Min Liu, 2014, 2014 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC).

Wei Wu, Fei Yang, Kian-Lee Tan, 2008, The Ninth International Conference on Mobile Data Management (mdm 2008).

Wei Wu, Jianfei Wang, Jinzhao Su, 2011, 2011 6th International ICST Conference on Cognitive Radio Oriented Wireless Networks and Communications (CROWNCOM).

Wei Wu, Hae Kwang Kim, 2009, IEEE Transactions on Consumer Electronics.

Wei Wu, Eric P. Xing, Ankur P. Parikh, 2014, Pacific Symposium on Biocomputing.

Wei Wu, Michael J. Black, Yun Gao, 2006, Neural Computation.

Tao Zhang, Wei Wu, Baoqi Huang, 2014, Int. J. Distributed Sens. Networks.

Wei Wu, Melissa R. Bowers, Charles E. Noon, 2016, Interfaces.

Wei Wu, Hang Li, Zhengdong Lu, 2013, J. Mach. Learn. Res..

Wei Wu, Kaile Su, Shaowei Cai, 2015, IEEE Transactions on Cybernetics.

Wei Wu, Yi Xie, Pingxing Chen, 2019, Quantum Inf. Process..

Wei Wu, Ming Li, Hui Li, 2013, Nucleic Acids Res..

Wei Wu, Danpu Liu, Wei Wu, 2019, IEICE Trans. Commun..

Wei Wu, Ang Li, Runbin Shi, 2021, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems.

Wei Wu, Thomas Wu, Chengyuan He, 2017, IECON 2017 - 43rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society.

Wei Wu, Dan Li, Tingcun Wei, 2007, GLSVLSI '07.

Wei Wu, Xuyang Lou, Baotong Cui, 2008, Math. Comput. Model..

Wei Wu, Rong Jin, Hang Li, 2012, Journal of Computer Science and Technology.

Wei Wu, Wenjing Zhou, Bo Hong, 2012, 2012 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society.

Wei Wu, Guanglai Gao, Xueliang Yan, 2012, CLEF.

Wei Wu, Laxmi N. Bhuyan, Guangdeng Liao, 2010, 2010 ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems (ANCS).

Wei Wu, Zhenhua Chen, Xiping Gong, 2016, J. Comput. Chem..

Wei Wu, Baoquan Chen, Yangyan Li, 2018, NeurIPS.

Wei Wu, Hai-Bing Su, Qin-Zhang Wu, 2008, 2008 International Conference on Computer Science and Software Engineering.

Wei Wu, Jing Cao, Jinzhao Su, 2012, Science China Information Sciences.

Wei Wu, Anuj Srivastava, Sebastian Kurtek, 2011, NIPS.

Wei Wu, Jun Xu, Xinyu Xing, 2018, USENIX Security Symposium.

Wei Wu, Yong Yu, Jianbing Ni, 2015, 2015 10th International Conference on Broadband and Wireless Computing, Communication and Applications (BWCCA).

Wei Wu, Sheng Zeng, Xianyong Gan, 2001, 10th IEEE International Conference on Fuzzy Systems. (Cat. No.01CH37297).

Wei Wu, Xi Chen, Jun Yang, 2004, Proceedings. Ninth IEEE International High-Level Design Validation and Test Workshop (IEEE Cat. No.04EX940).

Wei Wu, Hung-Min Sun, Wei-Ting Lu, 2016, NSS.

Wei Wu, Deyuan Gao, Xiaoya Fan, 2008, 2008 16th International Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines.

Wei Wu, Kaile Su, Chuan Luo, 2013, FAW-AAIM.

Wei Wu, Steven Liu, Sven Reimann, 2015, IEEE Transactions on Automatic Control.

Wei Wu, Zhe Wang, Ding-Ming Kwai, 2017, 2017 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC).

Wei Wu, Anuj Srivastava, Jinfeng Zhang, 2013, 2013 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine.

Wei Wu, Spiridon I. Penev, Hugh Bannister, 2016, Autom..

Wei Wu, Mari Ostendorf, Bin Zhang, 2010, NAACL.

Wei Wu, Henning Schulzrinne, Xin Wang, 2000, Proceedings 2000 International Conference on Network Protocols.

Wei Wu, Dan Zhang, Shangkai Gao, 2011, 2011 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society.

Wei Wu, Shangkai Gao, 2011, 2011 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society.

Wei Wu, Zhiwen Zhu, Zhanfeng Shen, 2011, Proceedings 2011 IEEE International Conference on Spatial Data Mining and Geographical Knowledge Services.

Wei Wu, Mari Ostendorf, Jeremy G. Kahn, 2009, INTERSPEECH.

Wei Wu, Jun Yang, Youtao Zhang, 2005, ICESS.

Wei Wu, Yuejia Wu, 2015, IECON 2015 - 41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society.

Wei Wu, Yi Zhao, Jiao Yuan, 2013, Nucleic Acids Res..

Wei Wu, Hongbin Liu, Jiake Lv, 2019, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing.

Wei Wu, Zheng Chang, Wei Xiang, 2014, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters.

Wei Wu, Steven Liu, Sven Reimann, 2012, 2012 American Control Conference (ACC).

Wei Wu, Guanglai Gao, 2016, 2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Wei Wu, Jianfei Wang, Jinzhao Su, 2011, 2011 6th International ICST Conference on Cognitive Radio Oriented Wireless Networks and Communications (CROWNCOM).

Wei Wu, Wenfeng Li, 2009, 2009 13th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design.

Wei Wu, Norbert Seifert, 2015, 2015 IEEE International Reliability Physics Symposium.

Wei Wu, Junjie Yan, Chen Lin, 2019, 2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV).

Wei Wu, Xuanli Wu, Junwei Sun, 2018, 2018 IEEE International Conference on Communications (ICC).

Wei Wu, Xiaorong Gao, Shangkai Gao, 2008, IEEE Transactions on Biomedical Engineering.

Wei Wu, William Stafford Noble, 2004, Bioinform..

Wei Wu, Stephen J. Elliott, Weiqi Yuan, 2019, IET Biom..

Wei Wu, Bi Yu Chen, Jian Zhang, 2007, 2007 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium.

Wei Wu, Kian-Lee Tan, 2007, 19th International Conference on Scientific and Statistical Database Management (SSDBM 2007).

Wei Wu, Xiaodong Li, Bin Wang, 2018, CIMA@ICTAI.

Wei Wu, Sajal K. Das, Kalyan Basu, 2004, Comput. Commun..

Wei Wu, Henning Schulzrinne, Xin Wang, 2000, SIGMETRICS '00.

Wei Wu, Archan Misra, Sajal K. Das, 2003, MOCO.

Wei Wu, Raja R. A. Issa, 2012, J. Inf. Technol. Constr..

Wei Wu, Phu Dung Le, 2006, Third International Conference on Information Technology: New Generations (ITNG'06).

Wei Wu, Yu Wang, Xiaoming Chen, 2011, IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs.

Wei Wu, Zheng Liu, Zhen Li, 2019, 2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

Wei Wu, Yuanqing Li, Lin He, 2015, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing.

Wei Wu, Mari Ostendorf, Alex Marin, 2012, 2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Wei Wu, Xuyang Lou, Baotong Cui, 2016, 2016 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN).

Wei Wu, Yue Wu, Yong Zhou, 2012, 2012 Fifth International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation.

Wei Wu, Jie Jiang, Guojun Chen, 2010, MMM.

Thomas Fang Zheng, Wei Wu, Ming-Xing Xu, 2006, INTERSPEECH.

Wei Wu, Yann-Gaël Guéhéneuc, Giuliano Antoniol, 2014, Empirical Software Engineering.

Wei Wu, Xiaorong Gao, Changshui Zhang, 2006, IEEE Transactions on Biomedical Engineering.

Wei Wu, Mari Ostendorf, Hannaneh Hajishirzi, 2015, HLT-NAACL.

Wei Wu, Alaa R. Alameldeen, Chris Wilkerson, 2011, IEEE Transactions on Computers.

Wei Wu, Yong Chen, Yanxiang He, 2010, 2010 2nd International Conference on Software Technology and Engineering.

Wei Wu, Wenli Yao, Xiaobin Zhang, 2014, 2014 IEEE International Workshop on Applied Measurements for Power Systems Proceedings (AMPS).

Wei Wu, Kian-Lee Tan, Shili Xiang, 2012, 2012 IEEE 13th International Conference on Mobile Data Management.

Wei Wu, Shonali Krishnaswamy, Wee Siong Ng, 2012, 2012 IEEE 13th International Conference on Mobile Data Management.

Wei Wu, See-Kiong Ng, Wee Siong Ng, 2015, 2015 IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology (VAST).

Wei Wu, 2011, IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference.

Wei Wu, Hongquan Liang, 2014, 2014 IEEE International Conference on Computer and Information Technology.

Wei Wu, Yilin Chang, 2006, IEEE Trans. Consumer Electron..

Wei Wu, Jianjun Luo, Zhen Fan, 2017, Briefings Bioinform..

Wei Wu, Guangwen Yang, He Zhang, 2015, 2015 IEEE 21st International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS).

Wei Wu, Kian-Lee Tan, Wenyuan Guo, 2007, 2007 IEEE 23rd International Conference on Data Engineering.

Wei Wu, Mohsen Afsharchi, Behrouz Homayoun Far, 2004, IEICE Trans. Inf. Syst..

Wei Wu, Xiang Li, Junjie Yan, 2020, 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

Wei Wu, Haoqian Wang, 2012, 2012 12th International Conference on Control Automation Robotics & Vision (ICARCV).

Wei Wu, Kalyan Basu, Sajal K. Das, 2005, IEEE Wireless Communications.

Wei Wu, Yueming Cai, Xin Jia, 2011, 2011 International Conference on Wireless Communications and Signal Processing (WCSP).

Wei Wu, Xu Wang, Mingliang Xu, 2014, Multimedia Tools and Applications.

Wei Wu, Shih-Lien Lu, Dinesh Somasekhar, 2012, IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems.

Wei Wu, Junjie Yan, Zheng Zhu, 2018, 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.

Wei Wu, Yong Huang, 2011, Proceedings of 2011 International Conference on Electronic & Mechanical Engineering and Information Technology.

Wei Wu, Anuj Srivastava, Kyungmin Ahn, 2018, 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW).

Wei Wu, Rui Yan, 2019, SIGIR.

Wei Wu, Yifei Ma, Baotong Cui, 2018, Int. J. Syst. Sci..

Wei Wu, Sriram Vishwanath, Ari Arapostathis, 2006, 2006 40th Annual Conference on Information Sciences and Systems.

Wei Wu, Hang Li, Sheldon X.-D. Tan, 2005, ICCAD-2005. IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design, 2005..

Wei Wu, Huayu Wu, Wee Siong Ng, 2012, CLOSER.

Wei Wu, Chen Si, Youchao Tu, 2016, IET Signal Process..

Wei Wu, Anuj Srivastava, 2012, Journal of Computational Neuroscience.

Wei Wu, Jiangtao Li, Patrick Koeberl, 2014, 2014 IEEE International Symposium on Hardware-Oriented Security and Trust (HOST).

Wei Wu, Weimin Li, Yongfeng Li, 2013, 2013 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS2013).

Wei Wu, Yong Ren, Xiuming Shan, 2002, VTC Spring.

Wei Wu, Baotong Cui, Wei Wu, 2007, IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs.

Wei Wu, Pushkin Kachroo, Kaan Özbay, 1998, SMC'98 Conference Proceedings. 1998 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (Cat. No.98CH36218).

Wei Wu, Qianer Zhang, Yirong Mo, 2005, J. Comput. Chem..

Wei Wu, Xianghan Zheng, Chunming Rong, 2018, 2018 International Conference on Cloud Computing, Big Data and Blockchain (ICCBB).

Wei Wu, Sriram Vishwanath, Ari Arapostathis, 2006, 2006 IEEE International Symposium on Information Theory.

Wei Wu, Nan Cheng, Yubin Wang, 2014, 2014 Tenth International Conference on Computational Intelligence and Security.

Wei Wu, Ya-nan Zheng, 2018, J. Optim. Theory Appl..

Wei Wu, Archan Misra, Sajal K. Das, 2002, Global Telecommunications Conference, 2002. GLOBECOM '02. IEEE.

Wei Wu, Xiaorong Gao, Chaohua Wu, 2017, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems.

Wei Wu, Binbin Jing, Ming Wei, 2020, Mathematical biosciences and engineering : MBE.

Wei Wu, Jianfei Wang, Jinzhao Su, 2011, Int. J. Distributed Sens. Networks.

Wei Wu, Jing Cao, 2008, 2008 The 4th International Conference on Mobile Ad-hoc and Sensor Networks.

Wei Wu, Xianyi Zeng, Guillaume Tartare, 2015, 2015 IEEE 16th International Conference on Communication Technology (ICCT).

Wei Wu, Yong Ren, Xiuming Shan, 2001, Proceedings LCN 2001. 26th Annual IEEE Conference on Local Computer Networks.

Wei Wu, 2011, 2011 IEEE 19th International Conference on Program Comprehension.

Wei Wu, Wenzhun Huang, Dongdong Yang, 2015, 2015 12th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD).

Wei Wu, Chu-Li Hsieh, 2017, 2017 11th Asian Control Conference (ASCC).

Wei Wu, Xiaomin Zhu, Yuting Zhang, 2007, Comput. Stand. Interfaces.

Wei Wu, Wanxie Zhong, Zhijin Sheng, 2008, Journal of Computer Science and Technology.

Wei Wu, Hongbin Liu, Yu-Hua Li, 2009, 2009 International Conference on Environmental Science and Information Application Technology.

Wei Wu, Kaile Su, Shaowei Cai, 2015, IEEE Transactions on Computers.

Wei Wu, Brian P. Bailey, Björn Hartmann, 2015, CSCW.

Wei Wu, Li Xu, Ayong Ye, 2018, Future Gener. Comput. Syst..

Wei Wu, Yueming Cai, Xiaoxue Wu, 2010, 2010 International Conference on Wireless Communications & Signal Processing (WCSP).

Wei Wu, M. Omair Ahmad, 2009, 2009 IEEE International Symposium on Circuits and Systems.

Wei Wu, Daniel L. Vera, Sergiusz Wesolowski, 2017, bioRxiv.

Wei Wu, Chao Zhang, Xinyu Xing, 2019, Cybersecur..

Wei Wu, Nan Wu, Ju Ren, 2009, ACM Multimedia.

Wei Wu, Kambiz Pourrezaei, Wan Y. Shih, 2011, Sensors.

Wei Wu, Xi Chen, Jun Yang, 2005, Design, Automation and Test in Europe.

Wei Wu, Huayu Wu, Mingqiang Xue, 2014, 2014 IEEE 15th International Conference on Mobile Data Management.

Wei Wu, Yann-Gaël Guéhéneuc, Giuliano Antoniol, 2010, 2010 ACM/IEEE 32nd International Conference on Software Engineering.

Wei Wu, Chaowang Li, Chang'an Wang, 2016, ICSAI.

Wei Wu, Hidekazu Yoshikawa, Takashi Nakagawa, 1998, SMC'98 Conference Proceedings. 1998 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (Cat. No.98CH36218).

Wei Wu, Huifang Chen, Lei Xie, 2010, 21st Annual IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications.

Wei Wu, Yuanqing Li, Zhu Liang Yu, 2018, Neurocomputing.

Wei Wu, Yong Tang, Ansi Wang, 2012, 2012 10th International Power & Energy Conference (IPEC).

Wei Wu, Yuejia Wu, 2019, 2019 International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM).

Wei Wu, Fang Gong, Lei He, 2014, 2014 19th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC).

Wei Wu, Guo-Hong Wang, Hongbo Yu, 2015, Science China Information Sciences.

Wei Wu, Thomas S. Huang, Homer H. Chen, 1999, IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol..

Wei Wu, Min Liu, Feng Zhang, 2014, Proceedings of the 2014 IEEE 18th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD).

Wei Wu, Dongjin Yu, Zhixiang Zhu, 2012, ICA3PP.

Wei Wu, Jiancheng Luo, Ruohong Huan, 2018, Remote. Sens..

Wei Wu, See-Kiong Ng, Wee Siong Ng, 2012, 2012 IEEE 18th International Conference on Parallel and Distributed Systems.

Wei Wu, Xiao Li, Ye-Yi Wang, 2010, 2010 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing.

Wei Wu, Lijun Wu, Abdul Sattar, 2012, Knowl. Based Syst..

Tao Zhang, Wei Wu, Baoqi Huang, 2013, 38th Annual IEEE Conference on Local Computer Networks.

Wei Wu, Hidekazu Yoshikawa, 1998, SMC'98 Conference Proceedings. 1998 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (Cat. No.98CH36218).

Wei Wu, Rose Qingyang Hu, Fuhui Zhou, 2020, IEEE Transactions on Communications.

Wei Wu, Daniel Dajun Zeng, Hong Hu, 2017, Wirel. Pers. Commun..

Wei Wu, Peisheng Cong, Zhiheng Wang, 2016, BioData Mining.

Wei Wu, Jun Wang, Tian Xu, 2016, 2016 9th International Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics (CISP-BMEI).

Wei Wu, Sajal K. Das, Kalyan Basu, 2003, Second IEEE International Symposium on Network Computing and Applications, 2003. NCA 2003..

Wei Wu, Emery N. Brown, Shangkai Gao, 2010, 2010 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing.

Wei Wu, Yang Li, Joseph K. Liu, 2018, Int. J. Embed. Syst..

Wei Wu, Yun-Xiao Geng, 2008, 2008 International Conference on Advanced Language Processing and Web Information Technology.

Wei Wu, Wen Gao, Zhenyu Wang, 2012, 2012 IEEE International Conference on Multimedia and Expo.

Wei Wu, Kamel Rekab, Herbert Thompson, 2013, IEEE Transactions on Reliability.

Wei Wu, Eric P. Xing, Naftali Kaminski, 2005, BMC Bioinformatics.

Wei Wu, Linan Fan, 2012, 2012 IEEE Symposium on Robotics and Applications (ISRA).

Wei Wu, Xuanli Wu, Xuejun Sha, 2015, 2015 International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC).

Wei Wu, Xin Xu, Wenting Ma, 2017, ICCIP '17.

Wei Wu, Yann-Gaël Guéhéneuc, Giuliano Antoniol, 2014, 2014 IEEE 14th International Working Conference on Source Code Analysis and Manipulation.

Wei Wu, Wei Min, Xie Sai, 2009, 2009 Sixth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery.

Wei Wu, Ari Arapostathis, 2008, IEEE Transactions on Automatic Control.

Wei Wu, Haoqian Wang, Xingzheng Wang, 2014, 2014 13th International Conference on Control Automation Robotics & Vision (ICARCV).

Wei Wu, Bin Pan, Xiao Wei, 2016, MobiMedia.

Wei Wu, Anuj Srivastava, 2012, 2012 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society.

Wei Wu, Fulong Chen, Xiaoya Fan, 2007, 2007 10th IEEE International Conference on Computer-Aided Design and Computer Graphics.

Wei Wu, Tianping Chen, Wenjuan Zhou, 2009, IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers.

Wei Wu, Dan Erwin, Seth Wieman, 2015, SPIE Optical Engineering + Applications.

Wei Wu, Nan Wu, Mei Wen, 2006, 5th IEEE/ACIS International Conference on Computer and Information Science and 1st IEEE/ACIS International Workshop on Component-Based Software Engineering,Software Architecture and Reuse (ICIS-COMSAR'06).

Wei Wu, Alaa R. Alameldeen, Chris Wilkerson, 2009, 2009 42nd Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO).

Wei Wu, Homer H. Chen, Marius S. Vassiliou, 1998, Electronic Imaging.

Wei Wu, Lei Zhou, Yong Chen, 2010, 2010 10th IEEE International Conference on Computer and Information Technology.

Wei Wu, Yuejia Wu, Wei Wu, 2018, 2018 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE).

Wei Wu, Chen Zhao, Wuwei Shen, 2010, 2010 Asia Pacific Software Engineering Conference.

Wei Wu, Yuebin Bai, Lianhe Luo, 2009, FGIT-FGCN.

Wei Wu, Zhanfeng Shen, Jiancheng Luo, 2011, Proceedings 2011 IEEE International Conference on Spatial Data Mining and Geographical Knowledge Services.

Wei Wu, Houfeng Wang, Tianyu Liu, 2018, EMNLP.

Wei Wu, Jia-Hong Gao, Jeffrey R Binder, 2018, Cerebral cortex.

Wei Wu, Qifa Zhou, Wei-Heng Shih, 2011, IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control.

Wei Wu, Songlie Yu, Wei Wu, 1980, Ying yong sheng tai xue bao = The journal of applied ecology.

Wei Wu, Hong-Bin Liu, Wei Wu, 2017, Environmental Monitoring and Assessment.

Wei Wu, Mijke Rhemtulla, Todd D. Little, 2016 .

Wei Wu, Janita Turchi, Mortimer Mishkin, 2012, Neurobiology of Learning and Memory.

Wei Wu, Deti Xie, Hongbin Liu, 2008, Environmental monitoring and assessment.

Wei Wu, Wei Cui, Feng Zhang, 2015, Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry.

Wei Wu, Jian Fan, Jie Zhang, 2006, Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry.

Wei Wu, Hui Chen, Hong-Bin Liu, 2016, Theoretical and Applied Climatology.

Wei Wu, Steven J. M. Jones, Shaun D. Jackman, 2012, The Journal of pathology.

Wei Wu, Naftali Kaminski, Deborah A Meyers, 2017, American journal of respiratory and critical care medicine.

Wei Wu, Samir Mitragotri, Jianping Qi, 2017, ACS applied materials & interfaces.

Wei Wu, G. Crabtree, Wei Wu, 2013, Nature Reviews Genetics.