Tao Xiong

发表

Francis Filbet, Tao Xiong, Eric Sonnendrücker, 2018, SIAM J. Appl. Math..

Refet Firat Yazicioglu, Ralph Etienne-Cummings, Trac D. Tran, 2014, 2014 IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference (BioCAS) Proceedings.

Lu Zhang, Zhongyi Hu, Chongguang Li, 2015, Knowl. Based Syst..

Yanming Zou, Yong Ma, Tao Xiong, 2011, ICMR '11.

Zheng Bao, Lei Zhang, Mengdao Xing, 2012, IEEE Sensors Journal.

Jian Bai, Xiyun Hou, Zhi Huang, 2016 .

Jieping Ye, Tao Xiong, Ravi Janardan, 2006, SDM.

Bin Wu, Xiaoping Zhou, Tao Xiong, 2016, 2016 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS).

Jieping Ye, Vladimir Cherkassky, Tao Xiong, 2006, 2006 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'06).

Bin Wu, Tao Xiong, Kaifeng Xia, 2017, IEICE Trans. Fundam. Electron. Commun. Comput. Sci..

Ralph Etienne-Cummings, Jie Zhang, Srinjoy Mitra, 2018 .

Tao Xiong, Christian Debrunner, 2004, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems.

Fang Liu, Shuang Wang, Licheng Jiao, 2015, Pattern Recognit..

Zhongyi Hu, Yukun Bao, Tao Xiong, 2014, IEEE Transactions on Cybernetics.

Ralph Etienne-Cummings, Trac D. Tran, Yuanming Suo, 2014, 2014 IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference (BioCAS) Proceedings.

Tao Xiong, Kay Giesecke, Lidia Mangu, 2018, ArXiv.

Zicheng Li, Tao Xiong, Xuan Xiong, 2020, 2020 5th International Conference on Control, Robotics and Cybernetics (CRC).

Jin Zhang, Wei Lou, Tao Xiong, 2014, 2014 Eleventh Annual IEEE International Conference on Sensing, Communication, and Networking (SECON).

Zhongyi Hu, Yukun Bao, Tao Xiong, 2013, TheScientificWorldJournal.

Tao Xiong, Jian Yang, Weijie Zhang, 2008, Sensors.

Ralph Etienne-Cummings, Trac D. Tran, Emad N. Eskandar, 2018, IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering.

Hongbo Zhu, Tao Xiong, Peiran Zhang, 2019, ICASSP 2019 - 2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Zhongyi Hu, Yukun Bao, Tao Xiong, 2012, 2012 Fifth International Joint Conference on Computational Sciences and Optimization.

Jin Zhang, Wei Lou, Junmei Yao, 2012, 2012 20th IEEE International Conference on Network Protocols (ICNP).

Trac D. Tran, Dung N. Tran, Sang Peter Chin, 2015, 2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Ralph Etienne-Cummings, Trac D. Tran, Sang Peter Chin, 2015, 2015 IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference (BioCAS).

Wei Lou, Junmei Yao, Tao Xiong, 2012, 2012 9th Annual IEEE Communications Society Conference on Sensor, Mesh and Ad Hoc Communications and Networks (SECON).

Gan Zhou, Tao Xiong, Dangdang Zou, 2020, 2020 Chinese Control And Decision Conference (CCDC).

Bin Wu, Tao Xiong, Kaifeng Xia, 2017, IEICE Trans. Fundam. Electron. Commun. Comput. Sci..

Kongqiao Wang, Lei Xu, Yong Ma, 2011, 2011 18th IEEE International Conference on Image Processing.

Tao Xiong, Giovanni Russo, Jing-Mei Qiu, 2019, J. Comput. Phys..

Yanming Zou, Kongqiao Wang, Yong Ma, 2011, ICMR '11.

Jinbo Bi, R. Bharat Rao, Vladimir Cherkassky, 2007, SDM.

Ralph Etienne-Cummings, Trac D. Tran, Jie Zhang, 2017, 2017 IEEE 60th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS).

Zhongyi Hu, Yukun Bao, Tao Xiong, 2014, TheScientificWorldJournal.

Jing Hu, Tao Xiong, Xiangjun Li, 2020, International Symposium on Multispectral Image Processing and Pattern Recognition.

Ralph Etienne-Cummings, Srinjoy Mitra, Jie Zhang, 2015, Journal of neural engineering.

Maozhu Jin, Tao Xiong, Yue He, 2012 .

Youlun Xiong, Rui Zhang, Tao Xiong, 2012, 2012 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation.

Jin Zhang, Wei Lou, Junmei Yao, 2017, IEEE Transactions on Mobile Computing.

Shuang Wang, Licheng Jiao, Tao Xiong, 2016, 2016 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS).

Tao Xiong, Chang-cheng Yang, 2007, International Symposium on Advanced Optical Manufacturing and Testing Technologies (AOMATT).

Jieping Ye, Tao Xiong, 2007, AISTATS.

Yong Li, Tao Xiong, Shenghui Li, 2007, International Symposium on Advanced Optical Manufacturing and Testing Technologies (AOMATT).

Sze Chun Wong, Chi-Wang Shu, Mengping Zhang, 2011, Comput. Aided Civ. Infrastructure Eng..

Jie Zhang, Ralph Etienne-Cummings, Trac D. Tran, 2016, IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers.

Tao Xiong, V. Cherkassky, V. Cherkassky, 2005, Proceedings. 2005 IEEE International Joint Conference on Neural Networks, 2005..

Jin Zhang, Wei Lou, Junmei Yao, 2016, IEEE Transactions on Mobile Computing.

Tao Xiong, C. Debrunner, 2003, Proceedings of the 2003 IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems.

Ralph Etienne-Cummings, Xiao Wang, Trac D. Tran, 2018, 2018 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS).

Jian Yang, Tao Xiong, Weijie Zhang, 2008, IGARSS 2008 - 2008 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium.

Shunsheng Zhang, Tao Xiong, MingDong He, 2013, 2013 International Workshop on Microwave and Millimeter Wave Circuits and System Technology.

Tao Xiong, Zhouping Yin, Weilin Cai, 2012, 2012 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation.

Bin Wu, Xiaoping Zhou, Tao Xiong, 2016, 2016 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS).

Ralph Etienne-Cummings, Trac D. Tran, Sang Peter Chin, 2017, 2017 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS).

Ralph Etienne-Cummings, Trac D. Tran, Yuanming Suo, 2014, IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems.

Jan Van der Spiegel, Ralph Etienne-Cummings, Trac D. Tran, 2016, IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems.

Jie Zhang, Ralph Etienne-Cummings, Tao Xiong, 2016, Optics express.

Jin Zhang, Wei Lou, Tao Xiong, 2014, 2014 IEEE 11th International Conference on Mobile Ad Hoc and Sensor Systems.

Hui Wang, Tao Xiong, Jialing Tao, 2018, 2018 IEEE International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW).

Wei Lou, Junmei Yao, Tao Xiong, 2015, Pervasive Mob. Comput..

Licheng Jiao, Tao Xiong, Xianghai Cao, 2016, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters.

Jin Zhang, Wei Lou, Tao Xiong, 2015, IEEE Transactions on Information Forensics and Security.

Rui Zhang, Zhongyi Hu, Yukun Bao, 2011, Adv. Data Sci. Adapt. Anal..

Shunsheng Zhang, Tao Xiong, Leijun Yang, 2013, 2013 International Workshop on Microwave and Millimeter Wave Circuits and System Technology.

Mengdao Xing, Peng Zhou, Lei Zhang, 2011, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters.

Francis Filbet, Tao Xiong, F. Filbet, 2018, J. Comput. Phys..

Jieping Ye, Qi Li, Vladimir Cherkassky, 2004, NIPS.

Mengdao Xing, Zheng Bao, Xiang-Gen Xia, 2013, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing.

Shuyuan Yang, Shuang Wang, Biao Hou, 2014, 2014 IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium.

Yuan He, Yuhong Li, Hui Xue, 2019, ICASSP 2019 - 2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Sihai Chen, Sheng Liu, Tao Xiong, 2004, SPIE MOEMS-MEMS.

Sihai Chen, Xiong Li, Tao Xiong, 2003, SPIE MOEMS-MEMS.

Xiaojie You, Trillion Q. Zheng, Tao Xiong, 2012, 2012 IEEE International Symposium on Industrial Electronics.

Shuiping Gou, Shuyuan Yang, Biao Hou, 2016, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing.

Ralph Etienne-Cummings, Ernst Niebur, Tao Xiong, 2017, 2017 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS).

Shuang Wang, Biao Hou, Hongying Liu, 2015, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing.

Raymond Chiong, Zhongyi Hu, Yukun Bao, 2015, Eng. Appl. Artif. Intell..

Murat Dundar, Jinbo Bi, R. Bharat Rao, 2008, ECML/PKDD.

Shaoqun Zeng, Qingming Luo, Li Yu, 2005, SPIE/COS Photonics Asia.

Zhongyi Hu, Yukun Bao, Tao Xiong, 2013, Neurocomputing.

Gan Zhou, Tao Xiong, Dangdang Zou, 2020, 2020 Chinese Control And Decision Conference (CCDC).

Tao Xiong, Vladimir Cherkassky, 2007 .

Chenguang Zhang, Tao Xiong, Zhibing Wang, 2014, HCI.