Jing J. Liang

发表

Jing J. Liang, A. Kai Qin, Ponnuthurai N. Suganthan, 2006, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Jing J. Liang, Ben Niu, Qiqi Duan, 2013, IDEAL.

Jing J. Liang, A. Kai Qin, Ponnuthurai N. Suganthan, 2004, ICONIP.

Jing J. Liang, Ponnuthurai N. Suganthan, Vicky Ling Huang, 2006, Int. J. Intell. Syst..

Jing J. Liang, Kalyanmoy Deb, Ponnuthurai N. Suganthan, 2005, Proceedings 2005 IEEE Swarm Intelligence Symposium, 2005. SIS 2005..

Jing J. Liang, Ben Niu, Qiang Lu, 2016, International Journal of Bio-Inspired Computation (IJBIC).

Zhigang Shang, Zhihui Li, Jing J. Liang, 2010, IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Jing J. Liang, Mehmet Fatih Tasgetiren, Quan-Ke Pan, 2010, Appl. Math. Comput..

Zhigang Shang, Zhihui Li, Jing J. Liang, 2012, 2012 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Jing J. Liang, Quan-Ke Pan, Junqing Li, 2010, 2010 IEEE Fifth International Conference on Bio-Inspired Computing: Theories and Applications (BIC-TA).

Jing J. Liang, Ponnuthurai N. Suganthan, Bo-Yang Qu, 2012, Inf. Sci..

Jing J. Liang, Ben Niu, Bo-Yang Qu, 2012, 2012 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Jing J. Liang, Ponnuthurai N. Suganthan, P. Suganthan, 2006, SEAL.

Jing J. Liang, Ponnuthurai N. Suganthan, Bo-Yang Qu, 2012, ICSI.

Jing J. Liang, Ponnuthurai N. Suganthan, Bo-Yang Qu, 2011, ICIC.

Jing J. Liang, Bo-Yang Qu, B. Qu, 2013, 2013 IEEE Symposium on Swarm Intelligence (SIS).

Jing J. Liang, Ponnuthurai N. Suganthan, P. Suganthan, 2006, 2006 IEEE International Conference on Evolutionary Computation.

Zhigang Shang, Zhihui Li, Jing J. Liang, 2014, 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Jing J. Liang, Mehmet Fatih Tasgetiren, Ponnuthurai N. Suganthan, 2008, 2008 IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE World Congress on Computational Intelligence).

Jing J. Liang, Quan-Ke Pan, Junqing Li, 2010, 2010 IEEE Fifth International Conference on Bio-Inspired Computing: Theories and Applications (BIC-TA).

Jing J. Liang, Ponnuthurai N. Suganthan, P. Suganthan, 2005, 2005 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Jing J. Liang, Ben Niu, Xiaobo Mao, 2013, ICIC.

Zhigang Shang, Zhihui Li, Jing J. Liang, 2014, 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Jing J. Liang, Ben Niu, Bo-Yang Qu, 2012, 2012 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Jing J. Liang, Hui Song, Weiwei Xu, 2019, Swarm Evol. Comput..

Jing J. Liang, Ponnuthurai N. Suganthan, Bo-Yang Qu, 2012, 2012 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Jing J. Liang, Yi Hu, Kunjie Yu, 2019, BIC-TA.

Jing J. Liang, A. Kai Qin, Ponnuthurai N. Suganthan, 2006, Natural Computing.

Jing J. Liang, Hui Song, Bo-Yang Qu, 2014, 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Jing J. Liang, Ponnuthurai N. Suganthan, Bo-Yang Qu, 2012, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Jing J. Liang, A. Kai Qin, Ponnuthurai N. Suganthan, 2004, 2004 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (IEEE Cat. No.04CH37583).

Jing J. Liang, Ben Niu, Lijing Tan, 2014, ICSI.

Jing J. Liang, Quan-Ke Pan, Tiejun Chen, 2010, 2010 IEEE Fifth International Conference on Bio-Inspired Computing: Theories and Applications (BIC-TA).

Jing J. Liang, Quan-Ke Pan, Wen-Juan Ren, 2010, 2010 IEEE Fifth International Conference on Bio-Inspired Computing: Theories and Applications (BIC-TA).

Jing J. Liang, Ponnuthurai N. Suganthan, P. Suganthan, 2005, Proceedings 2005 IEEE Swarm Intelligence Symposium, 2005. SIS 2005..

Jing J. Liang, A. Kai Qin, Bo-Yang Qu, 2016, Neurocomputing.

Jing J. Liang, A. Kai Qin, Ponnuthurai N. Suganthan, 2004, 2004 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (IEEE Cat. No.04CH37583).

Zhigang Shang, Zhihui Li, Jing J. Liang, 2010, IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Jing J. Liang, Ponnuthurai N. Suganthan, Caitong Yue, 2021, Swarm Evol. Comput..

Jing J. Liang, P. N. Suganthan, Ponnuthurai Nagaratnam Suganthan, 2005 .

Jing J. Liang, Guangyao Li, Liping Zheng, 2009, 2009 Fourth International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology.

Jing J. Liang, Jing Liang, Boyang Qu, 2018, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Jing J. Liang, Zhimeng Li, Kunjie Yu, 2019, BIC-TA.

Jing J. Liang, Lei Yang, Junming Xiao, 2016, ICSI.

Jing J. Liang, Ponnuthurai Nagaratnam Suganthan, Arokiaswami Alphones, 2005 .

Jing J. Liang, B. Qu, C. Yue, 2022, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Jing J. Liang, Z. Y. Wang, Ponnuthurai N. Suganthan, 2016, Swarm Evol. Comput..

Jing J. Liang, B. Y. Qu, J. J. Liang, 2016, 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Jing J. Liang, Liping Zheng, Jing Liang, 2010, 2010 Chinese Control and Decision Conference.

Jing J. Liang, B. Qu, O. Crisalle, 2022, Appl. Soft Comput..

Jing J. Liang, J. J. Liang, H. T. Yang, 2019, 2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Jing J. Liang, J. J. Liang, B. Y. Qu, 2019, 2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Jing J. Liang, Quan-Ke Pan, Jing Liang, 2012, Asia Pac. J. Oper. Res..

Jing J. Liang, Jing Liang, Yun peng Wei, 2021, Int. J. Bio Inspired Comput..

Jing J. Liang, Caitong Yue, Jing Liang, 2021, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems.

Jing J. Liang, Xiaodong Li, Kunjie Yu, 2019, Swarm Evol. Comput..

Jing J. Liang, Yongsheng Zhu, Oscar D. Crisalle, 2020, Signal Process..

Jing J. Liang, Ponnuthurai N. Suganthan, Caitong Yue, 2021, Int. J. Bio Inspired Comput..

Jing J. Liang, P. N. Suganthan, A. K. Qin, 2006, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Jing J. Liang, B. Qu, C. Yue, 2020, 2020 Chinese Automation Congress (CAC).

Jing J. Liang, Jing Liang, Boyang Qu, 2017, SEAL.

Jing J. Liang, Jing Liang, Caitong Yue, 2017, 2017 IEEE 2nd Advanced Information Technology, Electronic and Automation Control Conference (IAEAC).

Jing J. Liang, J. J. Liang, B. Y. Qu, 2019, 2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Jing J. Liang, Jing Liang, Caitong Yue, 2019, IEEE Access.

Jing J. Liang, Pengshuai Li, Hui Zhao, 2020, 2020 Chinese Automation Congress (CAC).