Jing Peng

发表

Jing Zhang, Changjie Tang, Jing Peng, 2005, ICNC.

Jing Peng, Costin Barbu, 2015, 2015 IEEE Radar Conference (RadarCon).

Yong Wang, Jing Peng, Long-Ping He, 2012, 2012 IEEE 18th International Conference on Parallel and Distributed Systems.

Jing Peng, Fang Peng, Zehua Miao, 2011, Appl. Math. Comput..

Jing Peng, Jianwei Niu, Chao Tong, 2013, 2013 15th International Conference on Advanced Communications Technology (ICACT).

Jing Peng, Jing Qiu, Ying Zhai, 2014, 2014 International Conference on Machine Learning and Cybernetics.

Bir Bhanu, Jing Peng, 2001, Pattern Recognit. Lett..

Changjie Tang, Jianjun Hu, Jing Peng, 2005, ASIAN.

Jing Peng, Douglas R. Heisterkamp, 2003, Proceedings 2003 International Conference on Image Processing (Cat. No.03CH37429).

Jing Peng, Guanghong Gong, Liang Han, 2009, 2009 International Conference on Information Engineering and Computer Science.

Zheng Wang, Xiaojiao Chen, Jing Peng, 2017, 2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA).

Jing Peng, Anna Feldman, 2016, SIMBig.

Jing Peng, Costin Barbu, Richard Sims, 2007, SPIE Defense + Commercial Sensing.

Guna Seetharaman, Jing Peng, Stefan A. Robila, 2010, 2010 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics.

Jing Peng, H. K. Dai, Douglas R. Heisterkamp, 2000, Proceedings 15th International Conference on Pattern Recognition. ICPR-2000.

Jing Peng, Carlotta Domeniconi, Peng Zhang, 2003, 2003 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshop.

Jing Peng, Kannappan Palaniappan, Filiz Bunyak, 2012, Proceedings of the 21st International Conference on Pattern Recognition (ICPR2012).

Guna Seetharaman, Jing Peng, Kannappan Palaniappan, 2012, Proceedings of the 21st International Conference on Pattern Recognition (ICPR2012).

Bikramjit Banerjee, Jing Peng, Jing Peng, 2005, AAAI.

Dimitrios Gunopulos, Jing Peng, Carlotta Domeniconi, 2000, NIPS.

Jianping Li, Jing Peng, Jianjun Wang, 2013, 2013 10th International Computer Conference on Wavelet Active Media Technology and Information Processing (ICCWAMTIP).

Jing Peng, Hang Gong, Xiangwei Zhu, 2019, 2019 3rd International Conference on Electronic Information Technology and Computer Engineering (EITCE).

Bir Bhanu, Jing Peng, 1996, Proceedings of 13th International Conference on Pattern Recognition.

Bikramjit Banerjee, Sandip Sen, Jing Peng, 2001, IJCAI.

Jing Peng, Costin Barbu, Raja Tanveer Iqbal, 2005, Fifth IEEE International Conference on Data Mining (ICDM'05).

Shaojie Qiao, Jing Peng, Tianrui Li, 2010, Int. J. Comput. Intell. Syst..

Jing Peng, Feixue Wang, Wenxiang Liu, 2018, 2018 IEEE 3rd International Conference on Image, Vision and Computing (ICIVC).

Bir Bhanu, Jing Peng, Jing Peng, 1996, Proceedings CVPR IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.

Bikramjit Banerjee, Jing Peng, Jing Peng, 2004, Proceedings of the Third International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, 2004. AAMAS 2004..

Jing Peng, Peng Zhang, S. Richard F. Sims, 2005, SPIE Defense + Commercial Sensing.

Peng Zhang, Jing Peng, Jing Peng, 2018, Handbook of Dynamic Data Driven Applications Systems.

Jing Peng, Ying Du, Ying Li, 2014, 2014 Seventh International Symposium on Computational Intelligence and Design.

Jing Peng, Carlotta Domeniconi, Peng Zhang, 2003, Third IEEE International Conference on Data Mining.

Jing Peng, H. K. Dai, Douglas R. Heisterkamp, 2001, Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. CVPR 2001.

Daniel Dajun Zeng, Jing Peng, D. Zeng, 2009, 2009 IEEE International Conference on Intelligence and Security Informatics.

Jing Peng, Ronald J. Williams, Ronald J. Williams, 1993, Adapt. Behav..

Jing Peng, Ashish Agarwal, Kartik Hosanagar, 2018, Journal of Marketing Research.

Guna Seetharaman, Jing Peng, G. Seetharaman, 2013, 2013 IEEE Applied Imagery Pattern Recognition Workshop (AIPR).

Jing Peng, Peng Zhang, Jing Peng, 2004, 2004 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshop.

Jing Peng, Fuchao Liu, Peidong Du, 2015 .

Jing Peng, Ronald J. Williams, 1996, Mach. Learn..

Jing Peng, Alain-Jérôme Fougères, Michel Ferney, 2012, ArXiv.

Jing Peng, Dong Zhang, Yuncai Liu, 2005, Pattern Recognit. Lett..

Jing Peng, Douglas R. Heisterkamp, Iker Gondra, 2004, Neural Computing & Applications.

Jing Peng, Peng Zhang, Jing Peng, 2004, Proceedings of the 17th International Conference on Pattern Recognition, 2004. ICPR 2004..

Wei Liu, Jing Peng, Sheng-Zheng Wang, 2015, Signal Process..

Jing Peng, Peter D. Scott, Cesar Bandera, 1997 .

Jing Peng, Geshi Tang, Jianfeng Cao, 2017 .

Zhang Ren, Xin Qu, Jing Peng, 2012, 2012 IEEE Fifth International Conference on Advanced Computational Intelligence (ICACI).

Jing Peng, Jian-Ping Li, Jian-Jun Wang, 2012, 2012 International Conference on Wavelet Active Media Technology and Information Processing (ICWAMTIP).

Shaojie Qiao, Jing Peng, Hong Li, 2012, Eng. Appl. Artif. Intell..

Jing Peng, Xiaohui Yuan, Dongye Li, 2015, Bioinform..

Cindy Cappelle, Maan El Badaoui El Najjar, Denis Pomorski, 2009, 2009 International Conference on Advanced Robotics.

Jing Peng, Kun Zhang, Peng Zhang, 2005, SPIE Defense + Commercial Sensing.

Jing Peng, Bill P. Buckles, Peng Zhang, 2006, 18th International Conference on Pattern Recognition (ICPR'06).

Jing Peng, Hyeran Byun, ByoungChul Ko, 2001, IEEE International Conference on Multimedia and Expo, 2001. ICME 2001..

Maya Dawood, Cindy Cappelle, Maan El Badaoui El Najjar, 2012, 2012 IEEE International Conference on Vehicular Electronics and Safety (ICVES 2012).

Jing Peng, Anna Feldman, Katsiaryna Aharodnik, 2018, LREC.

Jing Peng, Anna Feldman, 2016, COLING.

Yili Hong, Jing Peng, Gordon Burtch, 2018, AMCIS.

Daniel Dajun Zeng, Jing Peng, Zan Huang, 2011, ACM Trans. Manag. Inf. Syst..

Jing Peng, Douglas R. Heisterkamp, Jing Peng, 2005, Multimedia Tools and Applications.

Hong Chen, Jie Li, Jun Wang, 2008, 2008 11th IEEE International Conference on Communication Technology.

Jing Peng, Amal Chaminda Kaluarachchi, Aparna S. Varde, 2010, AAAI.

Guna Seetharaman, Jing Peng, G. Seetharaman, 2012, 2012 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium.

Jing Peng, Anna Feldman, Jing Peng, 2013, CICLing.

Bikramjit Banerjee, Jing Peng, Jing Peng, 2004, AAAI.

Guna Seetharaman, Jing Peng, Costin Barbu, 2011, ECML/PKDD.

Lei Shu, Wanjiun Liao, Jing Peng, 2013, Computer.

Bikramjit Banerjee, Jing Peng, Jing Peng, 2003, AAMAS '03.

Jing Peng, Kenji Araki, K. Araki, 2007, IEICE Trans. Inf. Syst..

Yong Wang, Jing Peng, Long-Ping He, 2014, 2014 IEEE International Conference on Communications (ICC).

Bir Bhanu, Jing Peng, Jing Peng, 2001, Pattern Recognit..

Changjie Tang, Shaojie Qiao, Jing Peng, 2008, 2008 The Ninth International Conference on Web-Age Information Management.

Jing Peng, Zhang Jing, Dong-qing Yang, 2007, 2007 IEEE Pacific Rim Conference on Communications, Computers and Signal Processing.

Jing Peng, Ya-Qiu Jin, Bo Yu Li, 2006, ISNN.

Yong Wang, Jing Peng, Long-Ping He, 2012, 2012 IEEE 31st International Performance Computing and Communications Conference (IPCCC).

Guna Seetharaman, Jing Peng, Stefan A. Robila, 2011, SDM.

Jing Peng, Ronald J Williams, Ronald J. Williams, 1990, Neural Computation.

Guna Seetharaman, Jing Peng, Costin Barbu, 2010, 2010 13th International Conference on Information Fusion.

Jing Peng, Hyeran Byun, ByoungChul Ko, 2001, Pattern Analysis & Applications.

Jing Wang, Jing Peng, Kaikai Chi, 2012, 2012 IEEE 2nd International Conference on Cloud Computing and Intelligence Systems.

Jing Peng, Carlotta Domeniconi, Bojun Yan, 2011, Knowledge and Information Systems.

Xiaoming Liu, Jing Peng, Tao Liu, 2011, Proceedings of 2011 International Conference on Electronic & Mechanical Engineering and Information Technology.

Maya Dawood, Cindy Cappelle, Maan El Badaoui El Najjar, 2016 .

Jing Peng, Zehua Miao, Luoping Zheng, 2011, 2011 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management.

Dimitrios Gunopulos, Jing Peng, Carlotta Domeniconi, 2002, IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell..

Yuren Zhou, Jing Peng, Miqing Li, 2017, Applied Intelligence.

Changjie Tang, Shaojie Qiao, Jing Peng, 2008, 2008 Fifth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery.

Jing Peng, Douglas R. Heisterkamp, Jing Peng, 2003, MMDB '03.

Bir Bhanu, Jing Peng, 1999, Multimedia Information Systems.

Bir Bhanu, Jing Peng, 1999, Auton. Robots.

Jing Peng, Jing Peng, 2003, Comput. Vis. Image Underst..

Bir Bhanu, Jing Peng, Shan Qing, 1998, Proceedings 1998 International Conference on Image Processing. ICIP98 (Cat. No.98CB36269).

Jing Peng, Ying Du, Ying Li, 2015, International Conference on Graphic and Image Processing.

Jing Peng, Peng Zhang, Norbert Riedel, 2008, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics).

Bikramjit Banerjee, Jing Peng, Jing Peng, 2006, Adapt. Behav..

Jing Peng, Jing Qiu, Ying Zhai, 2015, 2015 7th International Conference on Modelling, Identification and Control (ICMIC).

Bikramjit Banerjee, Jing Peng, Jing Peng, 2007, Autonomous Agents and Multi-Agent Systems.

Guna Seetharaman, Jing Peng, 2012, 2012 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium.

Jing Peng, Ronald J. Williams, Ronald J. Williams, 1991 .

Jing Zhang, Changjie Tang, Jianjun Hu, 2007, ADMA.

Jing Peng, Bill P. Buckles, Ibrahim Gokcen, 2002, International Conference on Health Information Science.

Jing Peng, Peng Zhang, S. Richard F. Sims, 2005, SPIE Defense + Commercial Sensing.

Kun Zhang, Jing Peng, Bill P. Buckles, 2005, Fifth IEEE International Conference on Data Mining (ICDM'05).

Jing Peng, Chenyu Zhai, 2016, 2016 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI).

Bir Bhanu, Jing Peng, 1998, IEEE Trans. Syst. Man Cybern. Part C.

Kun Zhang, Jing Peng, Wei Fan, 2008, 2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining.

Wanjiun Liao, Jing Peng, Jianwei Niu, 2012, 2012 IEEE 31st International Performance Computing and Communications Conference (IPCCC).

Jing Peng, Stefan A. Robila, Dajin Wang, 2008, IGARSS 2008 - 2008 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium.

Shiwei Tang, Jun Gao, Jing Peng, 2008, Science in China Series F: Information Sciences.

Jing Peng, H. K. Dai, Douglas R. Heisterkamp, 2001, Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. CVPR 2001.

Jing Peng, Dong-qing Yang, Jian-wei Wang, 2007, 2007 IEEE Pacific Rim Conference on Communications, Computers and Signal Processing.

Jing Peng, Chao Luo, Canghong Shi, 2019, 2019 IEEE 43rd Annual Computer Software and Applications Conference (COMPSAC).

Jing Peng, Chaoyang Xia, Zongqing Ma, 2019, Journal of Information Hiding and Privacy Protection.

Jing Peng, Costin Barbu, Raja Tanveer Iqbal, 2006, 2006 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshop (CVPRW'06).

Bir Bhanu, Jing Peng, Shan Qing, 1999, Comput. Vis. Image Underst..

Dimitrios Gunopulos, Jing Peng, Carlotta Domeniconi, 2000, Proceedings IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. CVPR 2000 (Cat. No.PR00662).

Deepak S. Turaga, Kun Zhang, Jing Peng, 2009, KDD.

Jing Peng, Jane Dong, Jing Peng, 2010, International Conference on Image Processing, Computer Vision, & Pattern Recognition.

Jing Peng, Ronald J. Williams, Ronald J. Williams, 1994, Machine Learning.

Bir Bhanu, Jing Peng, Shan Qing, 1998, Proceedings. IEEE Workshop on Content-Based Access of Image and Video Libraries (Cat. No.98EX173).

Bikramjit Banerjee, Jing Peng, 2002, ECML.

Jing Peng, Jing Peng, 1995, ICML.

Bir Bhanu, Jing Peng, 1999, MLDM.

Daniel Dajun Zeng, Xiaolong Zheng, Jing Peng, 2013, TMIS.

Jing Peng, Aparna S. Varde, Eileen Fitzpatrick, 2015, SKDD.

Jing Peng, Jianwei Niu, Bin Dai, 2012, 2012 IEEE 31st International Performance Computing and Communications Conference (IPCCC).

Bikramjit Banerjee, Jing Peng, Jing Peng, 2012, J. Exp. Theor. Artif. Intell..

Jing Peng, Peng Zhang, Norbert Riedel, 2005, 2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'05) - Workshops.

Bir Bhanu, Jing Peng, 1998, Proceedings. Fourteenth International Conference on Pattern Recognition (Cat. No.98EX170).

Dimitrios Gunopulos, Jing Peng, Carlotta Domeniconi, 2005, IEEE Transactions on Neural Networks.

Jing Peng, H. K. Dai, Douglas R. Heisterkamp, 2004, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence.

Jing Peng, Mayank Kejriwal, Pedro A. Szekely, 2018, SEMWEB.

Bikramjit Banerjee, Jing Peng, Douglas R. Heisterkamp, 2002, International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery.

Jing Peng, Aparna S. Varde, Eileen Fitzpatrick, 2010, FLAIRS Conference.

Changjie Tang, Jing Peng, Lei Duan, 2007, ADMA.

Bir Bhanu, Jing Peng, 1998, SSPR/SPR.

Jing Peng, Ibrahim Gokcen, Jing Peng, 2002, ADVIS.

Kun Zhang, Jing Peng, Costin Barbu, 2005, IRI -2005 IEEE International Conference on Information Reuse and Integration, Conf, 2005..

Bikramjit Banerjee, Jing Peng, Jing Peng, 2005, LAMAS.

Bir Bhanu, Yingqiang Lin, Jing Peng, 2000, Machine Vision and Applications.

Jing Peng, Juan Wang, AiDong Chen, 2011, 2011 International Conference on Internet Technology and Applications.

Jing Peng, Zhipeng Yang, Xi Wu, 2019, ACM TUR-C.

Huidong Jin, Changjie Tang, Shaojie Qiao, 2010, Applied Intelligence.

Yong Wang, Jing Peng, Long-Ping He, 2012, 2012 IEEE 11th International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications.

Jing Peng, Carlotta Domeniconi, Peng Zhang, 2003, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics).

Guna Seetharaman, Jing Peng, G. Seetharaman, 2014, 2014 IEEE Applied Imagery Pattern Recognition Workshop (AIPR).

Jing Peng, Ronald J. Williams, Ronald J. Williams, 1994, Machine-mediated learning.

Jing Peng, Anna Feldman, Hiroki Yamakawa, 2010, 2010 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics.

Jing Peng, Alex J. Aved, Erik P. Blasch, 2017, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems.

Jing Peng, Anna Feldman, Katsiaryna Aharodnik, 2018, ICAART.

Jing Peng, Xiaohui Yuan, Dongye Li, 2015, Bioinform..

Bir Bhanu, Jing Peng, 1998, IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell..

Jing Peng, Anna Feldman, Bianca Wright, 2017, CICLing.

Jing Peng, Junhai Ma, Xiangbo Cheng, 2009, 2009 International Conference on Information Engineering and Computer Science.

Jing Peng, Heming Yong, Heming Yong, 2007 .

Bikramjit Banerjee, Sandip Sen, Jing Peng, 2004, J. Exp. Theor. Artif. Intell..

Shaojie Qiao, Jing Peng, Yan Zhu, 2011, Int. J. Comput. Intell. Syst..

Jing Peng, 2001, Proceedings 2001 International Conference on Image Processing (Cat. No.01CH37205).

Guna Seetharaman, Jing Peng, Aparna S. Varde, 2013, TKDD.

Jing Peng, Xiaohui Yuan, Yasumasa Nishiura, 2005, CIS.

Xi Wu, Jing Peng, Ao Feng, 2016, BioMedical Engineering OnLine.

Changjie Tang, Jianjun Hu, Jing Peng, 2005, WAIM.

Jing Zhang, Changjie Tang, Shaojie Qiao, 2007, Third International Conference on Natural Computation (ICNC 2007).

Jing Peng, Stefan A. Robila, Jing Peng, 2007, Seventh IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2007).

Bikramjit Banerjee, Jing Peng, Jing Peng, 2005, AAMAS '05.

Jing Peng, Zhipeng Yang, Peiyu He, 2016, Comput. Math. Methods Medicine.

Jing Peng, H. K. Dai, Douglas R. Heisterkamp, 2003, IEEE Trans. Neural Networks.

Fan Yang, Jing Peng, Xiaohui Yuan, 2003, FLAIRS Conference.

Kun Zhang, Yong Yu, Jing Peng, 2015, Int. J. Mach. Learn. Cybern..

Jing Peng, Peng Zhang, Norbert Riedel, 2005, AAAI.

Shiwei Tang, Jun Gao, Jing Peng, 2007, Fourth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD 2007).

Jing Peng, Zhong Xie, Xiangang Luo, 2010, J. Geogr. Inf. Syst..

Lin Li, Jing Peng, Xiaohui Yuan, 2017, 2017 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM).

Bir Bhanu, Jing Peng, Jing Peng, 2000, IEEE Trans. Syst. Man Cybern. Part C.

Jing Peng, Danping Yang, 2011, 2011 International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR).

Jing Peng, Lei Duan, Jie Zuo, 2010, WAIM.

Daniel Dajun Zeng, Jing Peng, Zhu Zhang, 2013, ArXiv.

Jing Peng, H. K. Dai, Douglas R. Heisterkamp, 2002, Object recognition supported by user interaction for service robots.

Jing Peng, Anna Feldman, Kei Yin Ng, 2018, ArXiv.

Jing Peng, Daniel Zeng, 2010, ICE-B 2010.

Bikramjit Banerjee, Jing Peng, Jing Peng, 2003 .