Ben Niu

发表

Ben Niu, Hong Wang, Jing-Wen Wang, 2013, Neurocomputing.

Jing J. Liang, Ben Niu, Qiqi Duan, 2013, IDEAL.

Ben Niu, Hong Wang, Jia Liu, 2017, ICSI.

Ben Niu, Hong Wang, Jun Xu, 2011, ICIC.

Ben Niu, Hong Wang, Li Li, 2013, BMC Bioinformatics.

Jing J. Liang, Ben Niu, Qiang Lu, 2016, International Journal of Bio-Inspired Computation (IJBIC).

Ben Niu, Felix T.S. Chan, Ashutosh Nayak, 2015 .

Chen Yang, Ben Niu, Jing Liu, 2016, ICSI.

Ben Niu, Li Li, 2008, 2008 International Conference on Computer Science and Software Engineering.

Zhigang Shang, Zhihui Li, Jing J. Liang, 2012, 2012 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Ben Niu, Rui Liu, Felix T. S. Chan, 2015, ICIC.

Ben Niu, Hong Wang, Jing-Wen Wang, 2012, ICIC.

Jing J. Liang, Ben Niu, Bo-Yang Qu, 2012, 2012 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Ben Niu, Quande Qin, Li Li, 2010, ICSI.

Ben Niu, Chia Emmanuel Tungom, Maja Gulan, 2020, ICSI.

Ben Niu, Yanmin Liu, Yuanfeng Luo, 2015, Neurocomputing.

Ben Niu, Ting Xie, Felix T. S. Chan, 2017, Int. J. Comput. Integr. Manuf..

Ben Niu, Pei Zhao, Li Li, 2010, 2010 2nd International Workshop on Intelligent Systems and Applications.

Ben Niu, Bing Xue, Li Li, 2009, ICIC.

Ben Niu, Yanmin Liu, Minhui Liu, 2012, ICIC.

Jing J. Liang, Ben Niu, Xiaobo Mao, 2013, ICIC.

Ben Niu, Lijing Tan, Jing Liu, 2019, Int. J. Bio Inspired Comput..

Ben Niu, Qiwei Gu, Hanning Chen, 2012, ICIC.

Jing J. Liang, Ben Niu, Bo-Yang Qu, 2012, 2012 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Ben Niu, Hong Wang, Lijing Tan, 2019, Natural Computing.

Ben Niu, Sai Ho Chung, Felix T. S. Chan, 2014, Ind. Manag. Data Syst..

Ben Niu, Lijing Tan, Ting Xie, 2014, 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Ben Niu, Hong Wang, Xingjing Jing, 2014, ICIC.

Ben Niu, Li Li, Edward C. Wong, 2009, 2009 Second International Symposium on Information Science and Engineering.

Ben Niu, Hong Wang, Lijing Tan, 2011, 2011 Seventh International Conference on Computational Intelligence and Security.

Ben Niu, Li Li, 2008, 2008 International Conference on Computational Intelligence and Security.

Ben Niu, Jiansheng Chen, Xianghua Chu, 2017, SEAL.

Ben Niu, Hong Wang, Xing Jian Jing, 2016, 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Ben Niu, Mengjie Zhang, Qi Chen, 2016, 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Ben Niu, Sai Ho Chung, Felix T. S. Chan, 2018, Comput. Ind. Eng..

Ben Niu, Li Li, B. Niu, 2008, 2008 International Conference on Computational Intelligence and Security.

Ben Niu, Chao Wang, Jing Liu, 2014, 2014 Tenth International Conference on Computational Intelligence and Security.

Ben Niu, Chang Boon Patrick Lee, Heng Tang, 2019, ICIC.

Jing J. Liang, Ben Niu, Lijing Tan, 2014, ICSI.

Ben Niu, Hong Wang, Jing-Wen Wang, 2015, Neurocomputing.

Ben Niu, Bing Xue, Lijing Tan, 2010, IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Ben Niu, Hong Wang, Hong Wang, 2012, ICIC.

Ben Niu, Yanmin Liu, B. Niu, 2014, Int. J. Swarm Intell. Res..

Ben Niu, Lijing Tan, Li Li, 2011, ICIC.

Ben Niu, Chang Boon Patrick Lee, Chen Guo, 2021, Neurocomputing.

Ben Niu, Yuyan Han, Junqing Li, 2021, J. Intell. Fuzzy Syst..

Ben Niu, Hong Wang, Qiqi Duan, 2021, Int. J. Intell. Syst..

Ben Niu, Haiyun Qiu, Jinsong Chen, 2021, ICSI.

Ben Niu, Wei Liu, Yunlong Zhu, 2013 .

Ben Niu, Yunlong Zhu, Xiaoxian He, 2006, 2006 6th World Congress on Intelligent Control and Automation.

Ben Niu, Li Li, Jianhuang Wu, 2009, 2009 Fourth International on Conference on Bio-Inspired Computing.