Hong-Bo Xie

发表

Jing-Yi Guo, Yong-Ping Zheng, Laurence P. Kenney, 2009, 2009 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society.

Hong-Bo Xie, Hui Liu, Wei-Ting Chen, 2011, Appl. Soft Comput..

Hong-Bo Xie, Yong-Ping Zheng, Jing-Yi Guo, 2013, Prosthetics and orthotics international.

Yuehui Chen, Qingfang Meng, Hong-Bo Xie, 2014, 2014 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society.

Shuliang Wang, Hong-Bo Xie, Richard Y. D. Xu, 2020, MDAI.

Zhizhong Wang, Hong-Bo Xie, Hai Huang, 2003, Proceedings of the 2003 International Conference on Machine Learning and Cybernetics (IEEE Cat. No.03EX693).

Yang Li, Hong-Bo Xie, Cheng-Zhi Peng, 2019, IEEE Transactions on Nuclear Science.

Hong-Bo Xie, Tianruo Guo, 2018, 2018 IEEE EMBS International Conference on Biomedical & Health Informatics (BHI).

Hong-Bo Xie, Ming-Tian Zhou, Yuan-chen Wu, 2006, 2006 Japan-China Joint Workshop on Frontier of Computer Science and Technology.

Tjeerd W. Boonstra, Hong-Bo Xie, Kerrie L. Mengersen, 2018, IEEE Transactions on Fuzzy Systems.

Yang Li, Hong-Bo Xie, Cheng-Zhi Peng, 2018, 1806.03400.

Hong-Bo Xie, Richard Y. D. Xu, Kerrie L. Mengersen, 2019, LOD.

Socrates Dokos, Hong-Bo Xie, Tianruo Guo, 2014, Biomedical engineering online.

Socrates Dokos, Hong-Bo Xie, S. Dokos, 2013, 2013 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC).

Alan Wee-Chung Liew, Socrates Dokos, Hong-Bo Xie, 2014, Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences.

Hong-Bo Xie, Jing-Yi Guo, Yong-Ping Zheng, 2010, Journal of biomechanics.

Socrates Dokos, Hong-Bo Xie, Kerrie Mengersen, 2016, Physical review. E.

Hong-Bo Xie, Yong-Ping Zheng, Guo Jing-Yi, 2009, 2009 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society.

Hong-Bo Xie, Yong-Ping Zheng, Hong-Bo Xie, 2009, 2009 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society.

Jing-Yi Guo, Hong-Bo Xie, Yong-Ping Zheng, 2010 .