Anthony V. Fiacco

发表

Anthony V. Fiacco, Garth P. McCormick, 1990 .

Anthony V. Fiacco, 1984, Comput. Oper. Res..

Anthony V. Fiacco, 1961 .

Anthony V. Fiacco, A. Fiacco, 1985, Mathematical programming.

Anthony V. Fiacco, Garth P. McCormick, 1967, Oper. Res..

Anthony V. Fiacco, A. Fiacco, 2009, Encyclopedia of Optimization.

Anthony V. Fiacco, Kenneth O. Kortanek, 1980 .

Anthony V. Fiacco, Garth P. McCormick, G. McCormick, 1968 .

Anthony V. Fiacco, Garth P. McCormick, 1990 .

Anthony V. Fiacco, A. Fiacco, 1976, Math. Program..

Anthony V. Fiacco, 2009, Encyclopedia of Optimization.

Anthony V. Fiacco, Garth P. McCormick, 1990 .

Anthony V. Fiacco, Garth P. McCormick, James E. Falk, 1983 .

Anthony V. Fiacco, Abolfazl Ghaemi, 1982, Comput. Oper. Res..

Anthony V. Fiacco, Jiming Liu, 1993, Ann. Oper. Res..

Anthony V. Fiacco, 2009, Encyclopedia of Optimization.

Anthony V. Fiacco, Garth P. McCormick, 1990 .

Anthony V. Fiacco, William P. Hutzler, W. P. Hutzler, 1982, Comput. Oper. Res..

Anthony V. Fiacco, Garth P. McCormick, 1990 .

Anthony V. Fiacco, Robert L. Armacost, A. Fiacco, 1974, Math. Program..

Anthony V. Fiacco, B. Bank, A. Fiacco, 1984 .

Anthony V. Fiacco, Jerzy Kyparisis, A. Fiacco, 1988, Math. Program..

Anthony V. Fiacco, Jerzy Kyparisis, A. Fiacco, 1987, Math. Program..

Anthony V. Fiacco, A. Fiacco, Arnold P. Jones, 1969 .