Ben J. A. Kröse

发表

Ben J. A. Kröse, Joris W. M. van Dam, B. Kröse, 1992, IROS.

Ben J. A. Kröse, Bob J. Wielinga, Vanessa Evers, 2006, ROMAN 2006 - The 15th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication.

Ben J. A. Kröse, Bob J. Wielinga, Vanessa Evers, 2008, RO-MAN 2008 - The 17th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication.

Ben J. A. Kröse, Saskia Robben, Kyra Bergman, 2012, AmI.

Ben J. A. Kröse, Nikos A. Vlassis, Jakob J. Verbeek, 2003, Neural Computation.

Ben J. A. Kröse, Zoran Zivkovic, Bram Bakker, 2006, Proceedings 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2006. ICRA 2006..

Ben J. A. Kröse, Nikos A. Vlassis, B. Kröse, 1999, Proceedings 1999 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Human and Environment Friendly Robots with High Intelligence and Emotional Quotients (Cat. No.99CH36289).

Ben J. A. Kröse, Bas Terwijn, Josep M. Porta, 2003, 2003 IEEE International Conference on Robotics and Automation (Cat. No.03CH37422).

Ben J. A. Kröse, Saskia Robben, Marije Kanis, 2013, 2013 7th International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare and Workshops.

Gwenn Englebienne, Ben J. A. Kröse, Araceli Sanchis, 2014, IEEE Pervasive Computing.

Ben J. A. Kröse, Sandra Bedaf, Vanessa Evers, 2013, Paladyn J. Behav. Robotics.

Ben J. A. Kröse, Frans C. A. Groen, Joris W. M. van Dam, 1995, Reasoning with Uncertainty in Robotics.

Diane J. Cook, Ben J. A. Kröse, Albert Ali Salah, 2015, HBU.

Ben J. A. Kröse, Marc Eecen, B. Kröse, 1994, Proceedings of IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS'94).

Ben J. A. Kröse, Leo Dorst, Emiel P. M. Corten, 1998, ESM.

Ben J. A. Kröse, Zoran Zivkovic, Olaf Booij, 2007, Robotics Auton. Syst..

Ben J. A. Kröse, Josep M. Porta, J. M. Porta, 2004, 2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) (IEEE Cat. No.04CH37566).

Gwenn Englebienne, Ben J. A. Kröse, Tim van Oosterhout, 2015, Machine Vision and Applications.

Ben J. A. Kröse, Tim van Kasteren, Athanasios K. Noulas, 2008, MLMI.

Ben J. A. Kröse, Simon Scheider, Zeynep Akata, 2018, UbiComp/ISWC Adjunct.

Ben J. A. Kröse, Tim van Kasteren, Tim van Oosterhout, 2011, Computer Analysis of Human Behavior.

Ben J. A. Kröse, Nikos A. Vlassis, Yoichi Motomura, 2001, Image and Vision Computing.

Gwenn Englebienne, Ben J. A. Kröse, Tim van Oosterhout, 2009, 2009 Third ACM/IEEE International Conference on Distributed Smart Cameras (ICDSC).

Ben J. A. Kröse, Paul F. M. J. Verschure, Rolf Pfeifer, 1992, Robotics Auton. Syst..

Ben J. A. Kröse, Ali Taylan Cemgil, Zoran Zivkovic, 2009, Comput. Vis. Image Underst..

Ben J. A. Kröse, Wojciech Zajdel, Gradje Klaassen, 2005, 2005 International Symposium on Computational Intelligence in Robotics and Automation.

Gwenn Englebienne, Ben J. A. Kröse, Ruzena Bajcsy, 2016, 2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS).

Ben J. A. Kröse, Ali Taylan Cemgil, Wojciech Zajdel, 2006, EuroSSC.

Ben J. A. Kröse, Saskia Robben, Marije Kanis, 2013, 2013 7th International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare and Workshops.

Ben J. A. Kröse, Chris D. Nugent, Dewar D. Finlay, 2007, IEEE Pervasive Computing.

Ben J. A. Kröse, Josep M. Porta, J. M. Porta, 2006, Robotics Auton. Syst..

Ben J. A. Kröse, Bob J. Wielinga, Vanessa Evers, 2008, 2008 3rd ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI).

Ben J. A. Kröse, Josep M. Porta, J. M. Porta, 2003, EUSAI.

Ben J. A. Kröse, Hayley Hung, B. Kröse, 2011, ICMI '11.

Ben J. A. Kröse, Frans C. A. Groen, Anuj Dev, 1998, Proceedings. 1998 IEEE International Conference on Robotics and Automation (Cat. No.98CH36146).

Ben J. A. Kröse, S.H.G. ten Hagen, Stephan ten Hagen, 2002, ICRA.

Ben J. A. Kröse, Nikos A. Vlassis, Roland Bunschoten, 2003, IEEE Trans. Robotics Autom..

Ben J. A. Kröse, Joey van der Bie, B. Kröse, 2015, AmI.

Gwenn Englebienne, Ben J. A. Kröse, Saskia Robben, 2012, AAAI Fall Symposium: Artificial Intelligence for Gerontechnology.

Ben J. A. Kröse, Frans C. A. Groen, Anuj Dev, 2000, Image Vis. Comput..

Ben J. A. Kröse, Frans C. A. Groen, Anuj Dev, 1997, Proceedings of the 1997 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robot and Systems. Innovative Robotics for Real-World Applications. IROS '97.

Gwenn Englebienne, Ben J. A. Kröse, Tim van Oosterhout, 2012, VISAPP.

Ben J. A. Kröse, Roland Bunschoten, B. Kröse, 1999, Proceedings 1999 IEEE International Conference on Robotics and Automation (Cat. No.99CH36288C).

Ben J. A. Kröse, Nikos A. Vlassis, Bas Terwijn, 2002, Proceedings 2002 IEEE International Conference on Robotics and Automation (Cat. No.02CH37292).

Ben J. A. Kröse, Albert J. N. van Breemen, Eric Demeester, 2003, EUSAI.

Ben J. A. Kröse, S.H.G. ten Hagen, Stephan ten Hagen, 2003, Neural Computing & Applications.

Gwenn Englebienne, Ben J. A. Kröse, Tim van Kasteren, 2011, AmI.

Ben J. A. Kröse, Saskia Robben, Marije Kanis, 2015, HBU.

Gwenn Englebienne, Ben J. A. Kröse, Vijay John, 2012, ECCV Workshops.

Ben J. A. Kröse, Roland Bunschoten, B. Kröse, 2002, Robotics Auton. Syst..

Ben J. A. Kröse, Athanasios K. Noulas, B. Kröse, 2006, ICMI '06.

Ben J. A. Kröse, Ben A. M. Schouten, Huub Toussaint, 2017, PervasiveHealth.

Ben J. A. Kröse, Richard P. Kleihorst, Harry Broers, 2004, 2004 International Conference on Image Processing, 2004. ICIP '04..

Ben J. A. Kröse, Joris Portegies Zwart, 2000, Proceedings 15th International Conference on Pattern Recognition. ICPR-2000.

Ben J. A. Kröse, Henrik I. Christensen, Elin Anna Topp, 2008, IEEE Transactions on Robotics.

Ben J. A. Kröse, Ali Taylan Cemgil, Zoran Zivkovic, 2004, IFIP Congress Topical Sessions.

Ben J. A. Kröse, Zoran Zivkovic, Olaf Booij, 2010, Robotics: Science and Systems.

Ben J. A. Kröse, Nikos A. Vlassis, Yoichi Motomura, 2000, Proceedings 2000 ICRA. Millennium Conference. IEEE International Conference on Robotics and Automation. Symposia Proceedings (Cat. No.00CH37065).

Ben J. A. Kröse, Ali Taylan Cemgil, Wojciech Zajdel, 2004, Proceedings of the 17th International Conference on Pattern Recognition, 2004. ICPR 2004..

Ben J. A. Kröse, Zoran Zivkovic, Olaf Booij, 2009, Robotics Auton. Syst..

Ben J. A. Kröse, Jannik Fritsch, Gerhard Sagerer, 2006, 2006 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems.

Ben J. A. Kröse, Zoran Zivkovic, Bram Bakker, 2005, 2005 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems.

Ahmed Nait Aicha, Gwenn Englebienne, Ben J. A. Kröse, 2015, AmI.

Ben J. A. Kröse, Nikos A. Vlassis, Jakob J. Verbeek, 2002, ICANN.

Ben J. A. Kröse, Roland Bunschoten, B. Kröse, 2003, 2003 IEEE International Conference on Robotics and Automation (Cat. No.03CH37422).

Ben J. A. Kröse, Sander Bakkes, Saskia Robben, 2011, AmI.

Ben J. A. Kröse, Zoran Zivkovic, Olaf Booij, 2006, 2006 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems.

Gwenn Englebienne, Ben J. A. Kröse, Ninghang Hu, 2013, 2013 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems.

Ben J. A. Kröse, Sandra Bedaf, Vanessa Evers, 2013, 2013 6th International Conference on Human System Interactions (HSI).

Ben J. A. Kröse, S.H.G. ten Hagen, Nikos A. Vlassis, 2004, IEEE Robotics & Automation Magazine.

Ben J. A. Kröse, Marc Eecen, B. Kröse, 1994, IROS.

Ben J. A. Kröse, Zoran Zivkovic, B. Kröse, 2007, Robotics Auton. Syst..

Gwenn Englebienne, Ben J. A. Kröse, Ninghang Hu, 2014, The 23rd IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication.

Gwenn Englebienne, Ben J. A. Kröse, Saskia Robben, 2017, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics.

Ben J. A. Kröse, Kerstin Dautenhahn, Kheng Lee Koay, 2006, ROMAN 2006 - The 15th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication.

Gwenn Englebienne, Ben J. A. Kröse, Zhongyu Lou, 2015, 2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS).

Ben J. A. Kröse, Nikos A. Vlassis, Jakob J. Verbeek, 2005, Neurocomputing.

Ben J. A. Kröse, Nikos A. Vlassis, Roland Bunschoten, 2000, Sensor Based Intelligent Robots.

Ben J. A. Kröse, Jakob J. Verbeek, Josep M. Porta, 2005, Auton. Robots.

Ben J. A. Kröse, Ben A. M. Schouten, Huub Toussaint, 2018, TEI.

Gwenn Englebienne, Ben J. A. Kröse, Vijay John, 2013, BMVC.

Ben J. A. Kröse, Satoru Hayamizu, Takio Kurita, 2001, IEEE Intell. Syst..

Ben J. A. Kröse, Wojciech Zajdel, B. Kröse, 2005, Int. J. Pattern Recognit. Artif. Intell..

Gwenn Englebienne, Ben J. A. Kröse, Tim van Kasteren, 2008, AAAI Fall Symposium: AI in Eldercare: New Solutions to Old Problems.

Gwenn Englebienne, Ben J. A. Kröse, Athanasios K. Noulas, 2012, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence.

Ben J. A. Kröse, Nikos A. Vlassis, Jakob J. Verbeek, 2003, ESANN.

Ben J. A. Kröse, Aduén Darriba Frederiks, Gijs Huisman, 2013, 2013 World Haptics Conference (WHC).

Ben J. A. Kröse, Stephan ten Hagen, 2004, SMC.

Ben J. A. Kröse, Jakob J. Verbeek, Josep M. Porta, 2003, Proceedings 2003 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2003) (Cat. No.03CH37453).

Ben J. A. Kröse, Bob J. Wielinga, Vanessa Evers, 2008, 2008 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems.

Gwenn Englebienne, Ben J. A. Kröse, Zhongyu Lou, 2017, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence.

Ben J. A. Kröse, Zoran Zivkovic, 2007, 2007 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems.

Ben J. A. Kröse, Nikos A. Vlassis, Jakob J. Verbeek, 2001, ICANN.

Ben J. A. Kröse, Nikos A. Vlassis, Jakob J. Verbeek, 2002, Pattern Recognit. Lett..

Ben J. A. Kröse, Nikos A. Vlassis, Jakob J. Verbeek, 2002, ESANN.

Ben J. A. Kröse, Thomas Mensink, Wojciech Zajdel, 2007, 2007 First ACM/IEEE International Conference on Distributed Smart Cameras.

Ben J. A. Kröse, Zoran Zivkovic, Wojciech Zajdel, 2005, Proceedings of the 2005 IEEE International Conference on Robotics and Automation.

Gwenn Englebienne, Ben J. A. Kröse, Wouter Josemans, 2013, VISAPP.

Ben J. A. Kröse, Joey van der Bie, Jan Koopman, 2016, UbiComp Adjunct.

Ben J. A. Kröse, Paul de Greef, F. N. Hagethorn, 2008, AmI.

Gwenn Englebienne, Ben J. A. Kröse, Tim van Kasteren, 2010, Personal and Ubiquitous Computing.

Ben J. A. Kröse, Gerard Schram, Frans C. A. Groen, 1996, Robotics Auton. Syst..

Ben J. A. Kröse, Athanasios K. Noulas, 2007, ICMI '07.

Ben J. A. Kröse, Zoran Zivkovic, Bram Bakker, 2005, 2005 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems.

Ahmed Nait Aicha, Gwenn Englebienne, Ben J. A. Kröse, 2018, J. Ambient Intell. Humaniz. Comput..

Ben J. A. Kröse, Sander Bakkes, Tim van Oosterhout, 2011, VISAPP.

Ben J. A. Kröse, Ali Taylan Cemgil, Wojciech Zajdel, 2005, 2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'05).

Ben J. A. Kröse, Saskia Robben, Marije Kanis, 2012, AmI.

Ben J. A. Kröse, Saskia Robben, 2013, 2013 7th International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare and Workshops.

Ahmed Nait Aicha, Gwenn Englebienne, Ben J. A. Kröse, 2017, Pervasive Mob. Comput..

Ben J. A. Kröse, Bas Terwijn, Zoran Zivkovic, 2007, Proceedings 2007 IEEE International Conference on Robotics and Automation.

Gwenn Englebienne, Ben J. A. Kröse, Tim van Kasteren, 2010, J. Ambient Intell. Smart Environ..

Ben J. A. Kröse, Erwin Dondorp, 1989, IAS.

Ben J. A. Kröse, Patrick van der Smagt, Frans C. A. Groen, 1992, Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems.

Ben J. A. Kröse, Richard Bormann, Ninghang Hu, 2014, 2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA).

Ben J. A. Kröse, Nikos A. Vlassis, Yoichi Motomura, 2002, Neural Computation.

Gwenn Englebienne, Ben J. A. Kröse, Tim van Kasteren, 2008, UbiComp.

Ben J. A. Kröse, Saskia Robben, Margriet Pol, 2014, UbiComp Adjunct.

Ben J. A. Kröse, Elisa Giaccardi, Nazli Cila, 2017, CHI.

Ahmed Nait Aicha, Gwenn Englebienne, Ben J. A. Kröse, 2018, Sensors.

Gwenn Englebienne, Ben J. A. Kröse, Zhongyu Lou, 2014, Robotics: Science and Systems.

Ahmed Nait Aicha, Gwenn Englebienne, Ben J. A. Kröse, 2014, UbiComp Adjunct.

Ben J. A. Kröse, Bob J. Wielinga, Vanessa Evers, 2010, Int. J. Soc. Robotics.

Gwenn Englebienne, Ben J. A. Kröse, Zhongyu Lou, 2014, 2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA).

Ben J. A. Kröse, Maarten Groen, Wouter Meys, 2016, CHI Extended Abstracts.

Gwenn Englebienne, Ben J. A. Kröse, Kristin Rieping, 2014, Pervasive Mob. Comput..

Ben J. A. Kröse, Roland Bunschoten, 2001, Proceedings 2001 ICRA. IEEE International Conference on Robotics and Automation (Cat. No.01CH37164).

Ben J. A. Kröse, Sander Bakkes, Richard Morsch, 2011, 2011 5th International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare (PervasiveHealth) and Workshops.

Ben J. A. Kröse, Zoran Zivkovic, B. Kröse, 2004, Proceedings of the 2004 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2004. CVPR 2004..

Ben J. A. Kröse, Stephan ten Hagen, B. Kröse, 2002, IROS.

Ben J. A. Kröse, Stefano Stramigioli, Wiebe van der Hoek, 2001, Robotics Auton. Syst..

Ben J. A. Kröse, Bob J. Wielinga, Vanessa Evers, 2010, Virtual Reality.

Ben J. A. Kröse, Frans C. A. Groen, Kai M. Compagner, 1993, Robotics Auton. Syst..

Gwenn Englebienne, Ben J. A. Kröse, Vijay John, 2013, 2013 IEEE International Conference on Image Processing.

Ben J. A. Kröse, B. Kröse, 1995, Robotics Auton. Syst..

Ben J. A. Kröse, Bart Visser, Jantine van den Helder, 2021, PERSUASIVE.