Y. Shi

发表

R. Eberhart, Y. Shi, Yuhui Shi, 2000, Proceedings of the 2000 Congress on Evolutionary Computation. CEC00 (Cat. No.00TH8512).

Y. Shi, Y. Lan, M. Zhu, 2021, Brazilian journal of biology = Revista brasleira de biologia.