Zhihui Li

发表

Zhihui Li, Xinqian Zheng, Xinqian Zheng, 2017 .

Zhihui Li, Yun Song, Yongming Li, 2018, Quantum Inf. Process..

Zhihui Li, Kun Xu, Songze Chen, 2016, J. Comput. Phys..

Zhihui Li, Lina Yao, Xiaojun Chang, 2019, Pattern Recognit..

Zhihui Li, Yongshun Zhang, Qichao Ge, 2019, 2019 IEEE 2nd International Conference on Electronic Information and Communication Technology (ICEICT).

Zhihui Li, Xin Zhao, Hui Ning, 2020, 2020 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA).

Zhihui Li, Juan-Zi Li, Linmei Hu, 2013, NLPCC.

Zhihui Li, Wei Huang, Yongqiang Wang, 2009, International Conference on Optical Instruments and Technology.

Zhihui Li, Xingxing Wu, Zan Hei, 2012, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Zhihui Li, Feiping Nie, Xiaowei Zhao, 2020, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems.

Zhihui Li, Bo Lu, Xiang Li, 2012, 2012 8th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing.

Zhihui Li, Zhaowei Qu, Jinhui Hu, 2012 .

Zhihui Li, Lingling Zhang, Minnan Luo, 2020, Pattern Recognit. Lett..

Zhihui Li, Qinghua Zheng, Huan Liu, 2017, Inf. Sci..

Zhihui Li, Zongyuan Ge, Mingjie Li, 2019, J. Vis. Commun. Image Represent..

Zhihui Li, Lei Yang, Changjiang Zhang, 2015, J. Intell. Fuzzy Syst..

Zhihui Li, Qichao Ge, Chong Yan, 2019, 2019 IEEE 2nd International Conference on Electronic Information and Communication Technology (ICEICT).

Zhihui Li, Ge Guo, Zhongchang Liu, 2018, 2018 15th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV).

Zhihui Li, Yi Yang, Feiping Nie, 2017, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.

Zhigang Shang, Zhihui Li, Jing J. Liang, 2010, IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Zhihui Li, Ping Li, Yongming Li, 2006, Inf. Sci..

Zhigang Shang, Zhihui Li, Jing J. Liang, 2012, 2012 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Zhihui Li, Yun Song, Yongming Li, 2016, Int. J. Comput. Math..

Zhihui Li, Nanning Zheng, Yihong Gong, 2018, Pattern Recognit..

Zhihui Li, Jiayin Wang, Zhihong Miao, 2010, Annual Conference of Fuzzy Information and Engineering.

Zhihui Li, Yuanning Liu, Xing Ming, 2005, International Commission for Optics.

Zhihui Li, Bin Chen, Yubin Xu, 2012, 2012 20th International Conference on Geoinformatics.

Zhihui Li, Hua Yang, Hui Ning, 2007, 2007 2nd IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications.

Zhihui Li, Di Sun, Haibo Liu, 2012, 2012 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation.

Zhihui Li, Fan Zhang, Yue Zhang, 2020, Ann. Oper. Res..

Zhihui Li, Xizhao Wang, Xiaojun Chen, 2019, IEEE Transactions on Cybernetics.

Zhihui Li, Zhaowei Qu, Yingji Xia, 2017, Journal of the Optical Society of America. A, Optics, image science, and vision.

Zhihui Li, Wen-Xiu Ma, Chunxia Li, 2016, Appl. Math. Lett..

Zhihui Li, Ting Xue, Hong Lai, 2010, Inf. Sci..

Zhihui Li, Feiping Nie, Heng Huang, 2017, Neural Computation.

Zhihui Li, Shuming Jiang, Zhizheng Zhou, 2009, 2009 International Conference on Environmental Science and Information Application Technology.

Zhihui Li, Renrong Hu, Xingyu He, 2019, 2019 4th International Conference on Information Systems Engineering (ICISE).

Zhigang Shang, Zhihui Li, Jing J. Liang, 2014, 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Zhihui Li, Xiong Li, Qianqian Zhang, 2011, 2011 Eighth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD).

Zhihui Li, Shuai Pan, Yongshun Zhang, 2019, Journal of Physics: Conference Series.

Zhihui Li, Rui Guo, Ye Liu, 2009, Security and Management.

Zhihui Li, Wenjie Qin, Xiongjiang Zhou, 2010, The 2010 14th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design.

Zhihui Li, Lina Yao, Huaxiang Zhang, 2019, ADMA.

Zhihui Li, Tao Qin, Qinghua Zheng, 2017, Multimedia Tools and Applications.

Zhihui Li, Zhengxuan Wang, Xiaodong Zhu, 2005, 2005 Seventh IEEE Workshops on Applications of Computer Vision (WACV/MOTION'05) - Volume 1.

Zhihui Li, Silong Peng, Xiyuan Hu, 2014, J. Electronic Imaging.

Zhihui Li, Yun Song, 2012, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Zhihui Li, Ren Xin, Yun Song, 2015, Frontiers of Computer Science.

Zhigang Shang, Zhihui Li, Jing J. Liang, 2014, 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Zhihui Li, Yihong Gong, Dingwen Zhang, 2020, IEEE Transactions on Cybernetics.

Zhihui Li, Yongshun Zhang, Yiduo Guo, 2018, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters.

Zhihui Li, Dingyi Fang, Yun Xiao, 2020, AAAI.

Zhihui Li, Jingfa Zhang, Lixia Gong, 2005, Proceedings. 2005 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2005. IGARSS '05..

Zhihui Li, Yongshun Zhang, Qichao Ge, 2019, 2019 IEEE 4th International Conference on Signal and Image Processing (ICSIP).

Yi Yang, Zhihui Li, Feiping Nie, 2018, AAAI.

Zhihui Li, Tong Zhen, Yuhua Zhu, 2018, Instrumentation Mesure Métrologie.

Zhihui Li, 2010, 2010 International Conference on E-Business and E-Government.

Zhihui Li, Yang Li, Brij B. Gupta, 2020, Pattern Recognit. Lett..

Zhihui Li, Ning Zhang, Lei Xu, 2016, ICIIP '16.

Zhihui Li, Lei Zhu, Huaxiang Zhang, 2018, J. Vis. Commun. Image Represent..

Zhihui Li, Hao Zhou, Yongshun Zhang, 2019, Multidimens. Syst. Signal Process..

Zhihui Li, Fenggang Huang, 2006, First International Multi-Symposiums on Computer and Computational Sciences (IMSCCS'06).

Zhihui Li, Lei Yang, Jue Wu, 2015, 2015 10th International Conference on Intelligent Systems and Knowledge Engineering (ISKE).

Zhihui Li, Lei Zhu, Luyao Liu, 2017, ADC.

Zhihui Li, Fenggang Huang, Yongmei Liu, 2006, IDEAL.

Zhihui Li, Jing Li, Yun Song, 2015, Secur. Commun. Networks.

Zhihui Li, Zhaowei Qu, Dianhai Wang, 2009, 2009 International Conference on Measuring Technology and Mechatronics Automation.

Zhihui Li, Meiling Xu, Jiadong Zhang, 2018, 2018 Chinese Automation Congress (CAC).

Zhihui Li, Hao Zhou, Yongshun Zhang, 2019 .

Zhigang Shang, Zhihui Li, Jing J. Liang, 2010, IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Zhihui Li, Jing Li, Yun Song, 2017, Inf. Sci..

Zhihui Li, Xiaojun Chang, Xiaodan Liang, 2021, 2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

Zhihui Li, Xiaojiang Chen, Xiaojun Chang, 2020, ACM Comput. Surv..

Zhihui Li, Xiaojiang Chen, Xiaojun Chang, 2021, ACM Comput. Surv..

Zhihui Li, Xiaojiang Chen, Xiaojun Chang, 2021, ArXiv.

Zhihui Li, Mei Shi, Jing An, 2021, Pattern Recognit. Lett..