Jianhua Lin

发表

Guizhi Chen, Jianhua Lin, 2008, Math. Comput. Model..

James A. Storer, Martin Cohn, Jianhua Lin, 1991, [1991] Proceedings. Data Compression Conference.

Yuansheng Yang, Chunli Wang, Jianhua Lin, 2002, J. Graph Theory.

Danghui Liu, Yunxia Yin, Jianhua Lin, 2013, 2013 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO).

James A. Storer, Jianhua Lin, 1992, Data Compression Conference, 1992..

Jianhua Lin, 1996, Proceedings of 3rd IEEE International Conference on Image Processing.

Jun Zhang, Jianhua Lin, 1995, Proceedings., International Conference on Image Processing.

Jianhua Lin, Jianhua Lin, 1991, IEEE Trans. Inf. Theory.

Minghong Liao, Jianhua Lin, Minghong Liao, 2010, 2010 5th International Conference on Computer Science & Education.

Yuansheng Yang, Chunli Wang, Kaifeng Li, 2000, Discret. Math..

James A. Storer, Jianhua Lin, 1991, J. Parallel Distributed Comput..

Jianhua Lin, 2016, 2016 IEEE 16th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT).

James A. Storer, Jianhua Lin, 1994, Inf. Process. Manag..

Yuansheng Yang, Chunli Wang, Jianhua Lin, 2002, Discret. Math..

James A. Storer, Jianhua Lin, 1991, Proceedings. 1991 IEEE International Symposium on Information Theory.