Xin Yao

发表

John A. Clark, Xin Yao, Mark Harman, 2012, Proceedings of the 2012 ACM-IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement.

Xin Yao, Li-Ning Xing, Philipp Rohlfshagen, 2010, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Arun Kumar Sangaiah, Yong Jiang, 2018, Symmetry.

Xin Yao, Yong Liu, X. Yao, 1996, Evolutionary Programming.

Xin Yao, Trung Thanh Nguyen, 2013, Metaheuristics for Dynamic Optimization.

John Fox, Xin Yao, Xiaoli Li, 2008, Neural Networks.

Xin Yao, Siang Yew Chong, 2006, 2006 IEEE Symposium on Computational Intelligence and Games.

Xin Yao, Rami Bahsoon, Peter R. Lewis, 2014, ArXiv.

Xin Yao, Zhenyu Yang, Jingsong He, 2008, Advances in Metaheuristics for Hard Optimization.

Xin Yao, Tetsuya Higuchi, 1996, ICES.

Xin Yao, Weishan Dong, Ke Tang, 2013, 2013 IEEE 29th International Conference on Data Engineering (ICDE).

Xin Yao, Ko-Hsin Liang, Charles S. Newton, 1998, SEAL.

Xin Yao, Dezhong Peng, Miqing Li, 2018, ArXiv.

Xin Yao, Bernhard Sendhoff, Ben Jones, 2011, GECCO '11.

Xin Yao, 2003, Proceedings Fifth International Conference on Computational Intelligence and Multimedia Applications. ICCIMA 2003.

Xin Yao, Bahriye Akay, 2013 .

Xin Yao, Thomas Philip Runarsson, X. Yao, 2000, IEEE Trans. Evol. Comput..

Xin Yao, Peter R. Lewis, Paul Marrow, 2009, Autonomous Agents and Multi-Agent Systems.

Xin Yao, Yi Mei, Ke Tang, 2009, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Tianshi Chen, Guoliang Chen, 2010, Theor. Comput. Sci..

Xin Yao, Leandro L. Minku, Shuo Wang, 2016, IJCAI.

Huanhuan Chen, Peter Tiño, Xin Yao, 2009, IEEE Transactions on Neural Networks.

Xin Yao, Kazuhiro Ohkura, Yoshiyuki Matsumura, 2007, Third International Conference on Natural Computation (ICNC 2007).

Xin Yao, Bernhard Sendhoff, Lei Jia, 2007, 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Paul J. Darwen, X. Yao, 2001, Proceedings of the 2001 Congress on Evolutionary Computation (IEEE Cat. No.01TH8546).

Xin Yao, Zhenyu Yang, Ke Tang, 2008, 2008 IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE World Congress on Computational Intelligence).

Xin Yao, Junfeng Chen, Mohammad Nabi Omidvar, 2017, 2017 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Song Guo, Victor C. M. Leung, Xin Yao, 2018, IEEE Cloud Comput..

Xin Yao, Andrea Arcuri, X. Yao, 2008, Inf. Sci..

Xin Yao, Leandro L. Minku, Shuo Wang, 2015, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.

Xin Yao, X. Yao, 1991, Int. J. Comput. Math..

Xin Yao, Kata Praditwong, Mark Harman, 2011, IEEE Transactions on Software Engineering.

Xin Yao, Bin Li, Mang Wang, 2018, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Ponnuthurai N. Suganthan, E. Ke Tang, 2004, Proceedings of the 2004 Congress on Evolutionary Computation (IEEE Cat. No.04TH8753).

Xin Yao, Leandro L. Minku, Peng Ye, 2015, 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Xin Yao, Yong Liu, X. Yao, 1997, IEEE Trans. Neural Networks.

Xin Yao, Jie Yuan, Dun-Wei Gong, 2009, J. Univers. Comput. Sci..

Huanhuan Chen, Peter Tiño, Xin Yao, 2014, Comput. Chem. Eng..

Xin Yao, Tianshi Chen, Guoliang Chen, 2009, 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xiaodong Li, Xin Yao, Mohammad Nabi Omidvar, 2016, 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Qingfu Zhang, Xin Yao, Licheng Jiao, 2016, IEEE Transactions on Cybernetics.

Xiaodong Li, Xin Yao, Yi Mei, 2013, 2013 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

J. van Leeuwen, Xin Yao, Takeshi Furuhashi, 1999, Lecture Notes in Computer Science.

Xin Yao, Xin Yu, Ke Tang, 2011, Science China Information Sciences.

Xin Yao, Peter R. Lewis, Paul Marrow, 2009, 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Yong Liu, 2006, 2006 IEEE International Conference on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Peter R. Lewis, Tobias Becker, 2011, 2011 International Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems.

Xin Yao, Don Potter, Xin Yao, 1998, Appl. Intell..

Bin Li, Huanhuan Chen, Xin Yao, 2016, IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems.

Per Kristian Lehre, Xin Yao, Andrea Arcuri, 2008, 2008 IEEE International Conference on Software Testing Verification and Validation Workshop.

Xin Yao, X. Yao, 2009, IEEE Comput. Intell. Mag..

Xin Yao, Yifan Chen, Shaolong Shi, 2018, 2018 IEEE International Conference on Communications (ICC).

Pietro Simone Oliveto, Xin Yao, Jun He, 2007, 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Handing Wang, Yaochu Jin, 2017, IEEE Transactions on Cybernetics.

Xin Yao, Bernhard Rinner, Peter R. Lewis, 2013, 2013 IEEE 7th International Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing Systems.

Xin Yao, Yi Mei, Ke Tang, 2011, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xiaodong Li, Xin Yao, Yi Mei, 2015, 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Xin Yao, Bernhard Sendhoff, Ke Tang, 2014, Neurocomputing.

Xin Yao, Leandro L. Minku, X. Yao, 2012, PROMISE '12.

Xin Yao, Ko-Hsin Liang, Charles S. Newton, 2002, Comput. Oper. Res..

Xin Yao, Sancho Salcedo-Sanz, Fernando Cruz-Roldán, 2007, IEEE Transactions on Signal Processing.

Xin Yao, Ke Tang, Thomas Weise, 2010, 9th IEEE International Conference on Cognitive Informatics (ICCI'10).

Xin Yao, Kata Praditwong, X. Yao, 2007, 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Yang Yu, Chao Qian, 2018, Algorithmica.

Xin Yao, Li-Ning Xing, Philipp Rohlfshagen, 2011, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics).

Xin Yao, Ramón Sagarna, X. Yao, 2008, 2008 IEEE International Conference on Software Testing Verification and Validation Workshop.

Xin Yao, Ping Sun, 2007, Trends in Neural Computation.

Xin Yao, Paul Darwen, X. Yao, 2000 .

Xin Yao, Leandro L. Minku, Shuo Wang, 2017, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems.

Xin Yao, 2009, IEEE Comput. Intell. Mag..

Xin Yao, X. Yao, 2015, IEEE Comput. Intell. Mag..

Md. Mustafizur Rahman, Xin Yao, Kazuyuki Murase, 2016, IEEE Transactions on Cybernetics.

Xin Yao, X. Yao, 1993, Microprocess. Microprogramming.

Xin Yao, Yong Liu, Qiangfu Zhao, 2001, Proceedings of the 2001 Congress on Evolutionary Computation (IEEE Cat. No.01TH8546).

Xin Yao, Cho-Li Wang, Mingzhe Zhang, 2018, 2018 IEEE 7th Non-Volatile Memory Systems and Applications Symposium (NVMSA).

Zbigniew Michalewicz, Raymond Chiong, Xin Yao, 2014, IEEE Computational Intelligence Magazine.

Xin Yao, X. Yao, 1995, Int. J. Comput. Math..

Xin Yao, Jing Liu, Jinhuang Huang, 2017, Soft Comput..

Xin Yao, Carlos M. Fonseca, Carola Doerr, 2019, Dagstuhl Reports.

Xin Yao, Ke Tang, Jinlong Li, 2016, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Yong Liu, X. Yao, 1996, SEAL.

Pietro Simone Oliveto, Xin Yao, Arjun Chandra, 2010, EvoApplications.

Manfred M. Fischer, Xin Yao, Gavin Brown, 2001, IJCNN'01. International Joint Conference on Neural Networks. Proceedings (Cat. No.01CH37222).

Per Kristian Lehre, Xin Yao, X. Yao, 2011, Soft Comput..

Xin Yao, Siang Yew Chong, S. Y. Chong, 2005, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Yaochu Jin, Ran Cheng, 2018, Complex & Intelligent Systems.

Xin Yao, Jian Yang, Chuan Zhang, 2001, IEEE Trans. Syst. Man Cybern. Part C.

Xin Yao, X. Yao, 2006, IEEE Comput. Intell. Mag..

Xin Yao, Liyan Song, Leandro L. Minku, 2019, ACM Trans. Softw. Eng. Methodol..

Xin Yao, Xin Yao, 2000, J. Adv. Comput. Intell. Intell. Informatics.

Xin Yao, Mengjie Zhang, Yifan Chen, 2019, 2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Xin Yao, Paul J. Darwen, P. Darwen, 1993, Evo Workshops.

Huanhuan Chen, Xin Yao, Shuo Wang, 2010, The 2010 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN).

Xin Yao, Leandro L. Minku, Allan P. White, 2010, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.

Huanhuan Chen, Peter Tiño, Xin Yao, 2014, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems.

Xin Yao, Leandro L. Minku, X. Yao, 2013, Inf. Softw. Technol..

Xin Yao, Bernhard Sendhoff, Ke Tang, 2012, 2012 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Peter McBurney, Edward Robinson, 2011, ALA.

Xin Yao, Farokh B. Bastani, I-Ling Yen, 2017, 2017 IEEE International Conference on Web Services (ICWS).

Xin Yao, Bernhard Sendhoff, Vineet R. Khare, 2006, Int. J. Gen. Syst..

Xin Yao, Fernanda L. Minku, X. Yao, 2009, 2009 International Joint Conference on Neural Networks.

Xin Yao, Majid Salim, 2002, IDEAL.

Zhi Zhou, Xin Yao, Guoliang Chen, 2004, Proceedings of the 2004 Congress on Evolutionary Computation (IEEE Cat. No.04TH8753).

Xin Yao, Tianshi Chen, Guoliang Chen, 2010, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Yong Xu, Yong Xu, 2006, CCNC 2006. 2006 3rd IEEE Consumer Communications and Networking Conference, 2006..

Xin Yao, Ke Tang, Juan Wang, 2013, 2013 IEEE Workshop on Memetic Computing (MC).

Xin Yao, Kazuyuki Murase, Md. Monirul Islam, 2016, IEEE Transactions on Cybernetics.

Huanhuan Chen, Xin Yao, Rodrigo G. F. Soares, 2018, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems.

Xin Yao, Ko-Hsin Liang, Charles S. Newton, 1998, Evolutionary Programming.

Xin Yao, Kalyanmoy Deb, Ke Li, 2018, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Ping Sun, X. Yao, 2006, The 2006 IEEE International Joint Conference on Neural Network Proceedings.

Xin Yao, Bahriye Akay, X. Yao, 2013, Automated Scheduling and Planning.

Mark Johnston, Xin Yao, Mengjie Zhang, 2013, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

César Hervás-Martínez, Xin Yao, Francisco Fernández-Navarro, 2013, IEEE Transactions on Cybernetics.

Xin Yao, Bernhard Rinner, Peter R. Lewis, 2013, 2013 IEEE 7th International Conference on Self-Adaptation and Self-Organizing Systems Workshops.

Xin Yao, Rami Bahsoon, Peter R. Lewis, 2014, 2014 IEEE/IFIP Conference on Software Architecture.

Xin Yao, Paul J. Darwen, P. Darwen, 1993, Informatica.

Xin Yao, Philipp Rohlfshagen, 2008, SEAL.

Xin Yao, Heiko Wersing, Bernhard Sendhoff, 2005, 2005 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xin Yao, X. Yao, 2004, IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Yong Liu, Masaya Iwata, 2006, Evolvable Hardware.

Xin Yao, Ke Tang, Jinlong Li, 2014, 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Huanhuan Chen, Xin Yao, X. Yao, 2007, 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Leandro L. Minku, Shuo Wang, 2013, 2013 IEEE Symposium on Computational Intelligence and Ensemble Learning (CIEL).

Xin Yao, Ke Tang, Shengcai Liu, 2017, ArXiv.

Xin Yao, Jianguo Jiang, Zhaopin Su, 2018, IEEE Transactions on Multimedia.

Xin Yao, Tianshi Chen, Ke Tang, 2009, 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Gavin Brown, Jeremy L. Wyatt, 2004, Inf. Fusion.

Xin Yao, Ke Tang, Thomas Weise, 2014, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Jun He, Jiyou Xu, 2000, IEEE Trans. Evol. Comput..

Peter Tiño, Xin Yao, Siang Yew Chong, 2008, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Huanhuan Chen, Fengzhen Tang, Peter Tiño, 2015, IJCAI.

Xin Yao, Yong Liu, X. Yao, 1998, Evolutionary Programming.

Xin Yao, Michael F. Burrow, Derek Bartram, 2005 .

Xin Yao, Handing Wang, X. Yao, 2014, IEEE Transactions on Cybernetics.

Xin Yao, Qiang Lu, X. Yao, 2005, IEEE Trans. Syst. Man Cybern. Part C.

Xin Yao, Shuo Wang, X. Yao, 2013, IEEE Transactions on Reliability.

Xin Yao, Bernhard Sendhoff, Yaochu Jin, 2008, 2008 IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE World Congress on Computational Intelligence).

Dirk Sudholt, Xin Yao, Andrea Mambrini, 2012, PPSN.

Xin Yao, Leandro L. Minku, Shuo Wang, 2014, 2014 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN).

Xin Yao, Tianshi Chen, Guoliang Chen, 2007, 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Ramón Sagarna, Andrea Arcuri, 2007, 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Ke Tang, Minlong Lin, 2013, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems.

Xin Yao, Yifan Chen, Tadashi Nakano, 2017, IEEE Transactions on NanoBioscience.

Xin Yao, Arjun Chandra, X. Yao, 2004, IDEAL.

Xiaodong Li, Xin Yao, Ke Tang, 2017, IEEE Transactions on Cybernetics.

Xin Yao, Peter R. Lewis, Renzhi Chen, 2014, 2014 IEEE International Conference on Evolvable Systems.

Xin Yao, Kalyanmoy Deb, David W. Corne, 2012, Handbook of Natural Computing.

Xin Yao, Chang-Yong Lee, X. Yao, 2004, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, A. Kai Qin, Ponnuthurai N. Suganthan, 2005, Pattern Recognit..

Xin Yao, Michael Burrow, Derek Bartram, 2008, Evolutionary Computation in Practice.

Per Kristian Lehre, Xin Yao, Frank Neumann, 2012, Theor. Comput. Sci..

Xin Yao, B. Sendhoff, M. Roberts, 2006, IEEE Computational Intelligence Magazine.

Xin Yao, Yuanxiang Li, Bo Yuan, 2019, 2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Xin Yao, Shengxiang Yang, Michalis Mavrovouniotis, 2014, 2014 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Dynamic and Uncertain Environments (CIDUE).

Xin Yao, Bernhard Sendhoff, Peter R. Lewis, 2014, 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Xin Yao, Yong Xu, X. Yao, 2006, Journal of Computer Science and Technology.

Xin Yao, Yong Liu, X. Yao, 2003, Modelling, Simulation, and Optimization.

Fei Peng, Xin Yao, Guoliang Chen, 2009, IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Ko-Hsin Liang, Charles S. Newton, 2001, Applied Intelligence.

Xin Yao, Yuanxiang Li, Changwu Huang, 2020, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Huanhuan Chen, Peter Tiño, Xin Yao, 2014, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems.

Xin Yao, Yi Mei, Ke Tang, 2009, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics).

Xin Yao, Yifan Chen, Tadashi Nakano, 2017, 2017 IEEE 18th International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC).

Xin Yao, Bernhard Sendhoff, Ben Jones, 2008, ICONIP.

Xiaodong Li, Ming Yang, Xin Yao, 2017, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Jun He, Pietro S. Oliveto, 2007, Int. J. Autom. Comput..

Xin Yao, Ke Tang, Thomas Weise, 2014, Neurocomputing.

Xin Yao, Ye Tian, Yaochu Jin, 2019, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Leandro L. Minku, Shuo Wang, 2013, Int. J. Comput. Intell. Appl..

Huanhuan Chen, Xin Yao, Arjun Chandra, 2006, Multi-Objective Machine Learning.

Xin Yao, Liyan Song, Leandro L. Minku, 2014, PROMISE.

Huanhuan Chen, Xin Yao, Rodrigo G. F. Soares, 2017, IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence.

Xin Yao, Rami Bahsoon, Vivek Nallur, 2009, 2009 Joint Working IEEE/IFIP Conference on Software Architecture & European Conference on Software Architecture.

Xin Yao, Nitin Kanani, X. Yao, 1995, IEA/AIE '95.

Xin Yao, Ke Tang, Xiaoxing Yang, 2015, IEEE Transactions on Reliability.

Xin Yao, Lee Chapman, Hisashi Handa, 2007, Evolutionary Computation in Dynamic and Uncertain Environments.

Huanhuan Chen, Xin Yao, Zexuan Zhu, 2015, Information Sciences.

Xin Yao, Fernanda L. Minku, Hirotaka Inoue, 2007, Natural Computing.

Xin Yao, Shisanu Tongchim, 2004, Proceedings of the 2004 Congress on Evolutionary Computation (IEEE Cat. No.04TH8753).

Grant Dick, Xin Yao, X. Yao, 2014, 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Xiaodong Li, Xin Yao, X. Yao, 2012, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xiaodong Li, Xin Yao, X. Yao, 2009, 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Rami Bahsoon, Tao Chen, 2014, 2014 IEEE/ACM 7th International Conference on Utility and Cloud Computing.

Xin Yao, Handing Wang, X. Yao, 2016, Soft Comput..

Peter Tiño, Xin Yao, Siang Yew Chong, 2009, IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games.

Xin Yao, Andrea Arcuri, X. Yao, 2008, 2008 IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE World Congress on Computational Intelligence).

Xin Yao, Ke Tang, Pu Wang, 2011, 2011 IEEE Congress of Evolutionary Computation (CEC).

Per Kristian Lehre, Xin Yao, Tianshi Chen, 2009, 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Lee Chapman, Hisashi Handa, 2006, 2006 IEEE International Conference on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Yong Liu, X. Yao, 2001, Proceedings of the 2001 Congress on Evolutionary Computation (IEEE Cat. No.01TH8546).

Xin Yao, Jianguo Jiang, Miqing Li, 2017, IEEE Transactions on Reliability.

Xin Yao, Alper Bastürk, Adem Kalinli, 2017, Neurocomputing.

Xin Yao, Philipp Rohlfshagen, X. Yao, 2013 .

Huanhuan Chen, Xin Yao, X. Yao, 2010, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.

Xin Yao, Bernhard Rinner, Peter R. Lewis, 2012, 2012 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops.

Xin Yao, Kalyanmoy Deb, Ke Li, 2016, PPSN.

Qingfu Zhang, Xin Yao, Jun He, 2004, Proceedings of the 2004 Congress on Evolutionary Computation (IEEE Cat. No.04TH8753).

Xin Yao, A. Kai Qin, Ke Tang, 2015, 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Xin Yao, Ke Tang, Peng Yang, 2015, ArXiv.

Xin Yao, Jun He, X. Yao, 2006, 2006 IEEE International Conference on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Matteo De Felice, 2011, 2011 IEEE Symposium on Computational Intelligence Applications In Smart Grid (CIASG).

Xin Yao, P. Darwen, P. Darwen, 1995, Proceedings of 1995 IEEE International Conference on Evolutionary Computation.

Per Kristian Lehre, Xin Yao, X. Yao, 2007, 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Maoguo Gong, Lin Li, 2014, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Ruhul A. Sarker, X. Yao, 2003 .

Peter Tiño, Xin Yao, Siang Yew Chong, 2010, ECMS.

Xin Yao, Yong Liu, X. Yao, 1999, IEEE Trans. Syst. Man Cybern. Part B.

Xiaodong Li, Xin Yao, Mohammad Nabi Omidvar, 2010, IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Ke Tang, Peng Yang, 2015, IEEE Journal on Selected Areas in Communications.

Xin Yao, Ping Sun, X. Yao, 2006, Sixth International Conference on Data Mining (ICDM'06).

Xin Yao, Ke Tang, 2008, Inf. Sci..

Lifeng Sun, Xin Yao, Rui-Xiao Zhang, 2019, ACM Multimedia.

Xin Yao, Thorsten Schnier, Xingqi Wang, 2008, Expert Syst. Appl..

Xin Yao, Kata Praditwong, X. Yao, 2006, 2006 International Conference on Computational Intelligence and Security.

Xin Yao, Philipp Rohlfshagen, X. Yao, 2010, IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Yong Liu, X. Yao, 1997, Evolutionary Programming.

Xiaodong Li, Xin Yao, Yi Mei, 2014, 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Xin Yao, Zhenyu Yang, Jingsong He, 2007, 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Xin Yu, Ke Tang, 2008, 2008 IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE World Congress on Computational Intelligence).

Xin Yao, Hongxing He, Warwick Graco, 2000, J. Adv. Comput. Intell. Intell. Informatics.

Xin Yao, X. Yao, 2009, IEEE Comput. Intell. Mag..

Xiaodong Li, Ming Yang, Xin Yao, 2017, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Ke Tang, Peng Yang, 2018, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Jialin Liu, Hao Tong, 2019, 2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Xin Yao, Shengxiang Yang, Michalis Mavrovouniotis, 2012, PPSN.

Per Kristian Lehre, Xin Yao, Stephan Cathabard, 2011, FOGA '11.

Xin Yao, Andrea Arcuri, X. Yao, 2007, 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Yi Mei, Ke Tang, 2010, IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xiaodong Li, Xin Yao, Zhenyu Yang, 2010, IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Keith C. C. Chan, Patrick C. H. Ma, 2008, 2008 IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE World Congress on Computational Intelligence).

Xin Yao, Jin Zhang, Yaping Lin, 2019, IEEE Transactions on Services Computing.

Xin Yao, Gabriela Ochoa, Leandro L. Minku, 2016, PPSN.

Xin Yao, Ponnuthurai N. Suganthan, E. Ke Tang, 2005, 2005 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology.

Xin Yao, Graham Kendall, Siang Yew Chong, 2007, Advances in Natural Computation.

Xin Yao, Yaochu Jin, Ran Cheng, 2019, 2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Xin Yao, Yong Liu, Tetsuya Higuchi, 2000, IEEE Trans. Evol. Comput..

Per Kristian Lehre, Xin Yao, X. Yao, 2009, Frontiers of Computer Science in China.

Xin Yao, Shuo Wang, X. Yao, 2012, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics).

Huanhuan Chen, Peter Tiño, Xin Yao, 2012, ArXiv.

Xin Yao, Rami Bahsoon, Peter R. Lewis, 2014, Adaptive, Dynamic, and Resilient Systems.

Xin Yao, Bernhard Sendhoff, Vineet R. Khare, 2004, PPSN.

Xin Yao, Bernhard Sendhoff, Vineet R. Khare, 2006, PPSN.

Xin Yao, Ke Tang, X. Yao, 2009, Frontiers of Computer Science in China.

Xin Yao, Trung Thanh Nguyen, 2009, EvoWorkshops.

Xin Yao, Shengxiang Yang, Miqing Li, 2018, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Zhenyu Yang, Ke Tang, 2008, 2008 IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE World Congress on Computational Intelligence).

Fei Peng, Xin Yao, Guoliang Chen, 2010, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Tianshi Chen, Jun He, 2012, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Pedro Antonio Gutiérrez, César Hervás-Martínez, Xin Yao, 2013, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems.

Xin Yao, Lee Chapman, Hisashi Handa, 2005, 2005 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Tetsuya Higuchi, X. Yao, 1996, IEEE Trans. Syst. Man Cybern. Part C.

Huanhuan Chen, Xin Yao, Rodrigo G. F. Soares, 2012, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems.

Xin Yao, Bernhard Sendhoff, Ke Tang, 2013, EvoApplications.

Xin Yao, Bernhard Sendhoff, Zhenyu Yang, 2016, Appl. Soft Comput..

Xin Yao, José Antonio Lozano, Ke Tang, 2016, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Geyong Min, Ke Li, 2017, IEEE Transactions on Cybernetics.

Tapabrata Ray, Xin Yao, Trung Thanh Nguyen, 2009, 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xiaodong Li, Xin Yao, Yi Mei, 2014, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Yi Mei, Ke Tang, 2009, 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Ke Tang, Jinlong Li, 2015, ACM Comput. Surv..

Xin Yao, Peng Ye, Youcong Ni, 2014, Soft Computing.

Xin Yao, Hyun Myung, Hanguen Kim, 2015, IEEE Transactions on Control Systems Technology.

Xin Yao, Yong Liu, X. Yao, 2004, Int. J. Hybrid Intell. Syst..

Xin Yao, Ke Tang, Peng Yang, 2016, 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Peter Tiño, Xin Yao, Leandro L. Minku, 2013, The 2013 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN).

Xin Yao, Ponnuthurai N. Suganthan, E. Ke Tang, 2006, Machine Learning.

Xin Yao, Zhenyu Yang, Ke Tang, 2007, 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Yuan Yuan Li, Ming Chun Wang, 2012 .

Xin Yao, Ke Tang, Zai Wang, 2010, IEEE Transactions on Reliability.

Xin Yao, Ke Tang, Zhenyu Yang, 2008, Inf. Sci..

Xin Yao, X. Yao, 2015, IEEE Computational Intelligence Magazine.

Bin Li, Huanhuan Chen, Xin Yao, 2015, IEEE Transactions on Cybernetics.

Xin Yao, Vineet R. Khare, X. Yao, 2002, Asia-Pacific Conference on Simulated Evolution and Learning.

Xin Yao, X. Yao, 1997, Proceedings of 1997 IEEE International Conference on Evolutionary Computation (ICEC '97).

Xin Yao, X. Yao, 1999, Proceedings of the 1999 Congress on Evolutionary Computation-CEC99 (Cat. No. 99TH8406).

Xiaodong Li, Xin Yao, Wenjian Luo, 2007, Genetic Programming and Evolvable Machines.

Marco Colombetti, Xin Yao, Marco Dorigo, 1999 .

Xin Yao, Leandro L. Minku, X. Yao, 2013, TSEM.

Xin Yao, Pin Liu, Thorsten Schnier, 2004, Soft Comput..

Xin Yao, Marc Schoenauer, Hans-Paul Schwefel, 2000, Lecture Notes in Computer Science.

Xin Yao, Xiaoli Li, Jin Li, 2007, Comput. Biol. Medicine.

Xin Yao, X. Yao, 2015, IEEE Computational Intelligence Magazine.

Xin Yao, Yong Liu, X. Yao, 1996, Proceedings of IEEE International Conference on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Tianshi Chen, Guangzhong Sun, 2009, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics).

Xin Yao, Jürgen Branke, Trung Thanh Nguyen, 2020, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Jian Yang, Chuan Zhang, 1999, Proceedings of the 1999 Congress on Evolutionary Computation-CEC99 (Cat. No. 99TH8406).

Xin Yao, Trung Thanh Nguyen, X. Yao, 2006, Ideal.

Xin Yao, Ke Tang, Xiaofen Lu, 2011, 2011 IEEE Congress of Evolutionary Computation (CEC).

Pietro Simone Oliveto, Xin Yao, Jun He, 2009, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Yan Pan, Jiaxi Zhang, 2018, IIKI.

Xin Yao, Siang Yew Chong, S. Y. Chong, 2004, Proceedings of the 2004 Congress on Evolutionary Computation (IEEE Cat. No.04TH8753).

Xin Yao, Maolin Tang, X. Yao, 2007, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics).

Xin Yao, Chengbin Hou, Guoji Fu, 2019, 2019 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN).

Xin Yao, Xin Yu, Bernhard Sendhoff, 2013, Memetic Comput..

Xin Yao, Xin Yao, Xin Yao, 1995, Lecture Notes in Computer Science.

Huanhuan Chen, Xin Yao, Bo Yuan, 2019, IEEE Transactions on Cybernetics.

Xin Yao, Ricardo Landa Becerra, Ramón Sagarna, 2009, 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Zhenyu Yang, Xiaoli Li, 2012, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews).

Xin Yao, Kazuyuki Murase, Md. Monirul Islam, 2008, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics).

Xin Yao, Bernhard Rinner, Peter R. Lewis, 2012, 2012 Sixth International Conference on Distributed Smart Cameras (ICDSC).

Pedro Antonio Gutiérrez, César Hervás-Martínez, Xin Yao, 2015, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.

Xin Yao, Ke Tang, Fernanda L. Minku, 2009, Neurocomputing.

Xin Yao, Md. Monirul Islam, 2008 .

Xin Yao, Kazuyuki Murase, Md. Monirul Islam, 2011, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics).

Xin Yao, Isamu Kajitani, Masaya Iwata, 1999, IEEE Trans. Computers.

Xin Yao, Guangtao Fu, Ke Li, 2017, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Marco Platzner, Xin Yao, Bernhard Rinner, 2016, Self-aware Computing Systems.

Xiaodong Li, Xin Yao, Yi Mei, 2014, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Jürgen Branke, Trung Thanh Nguyen, 2018, GECCO.

Xin Yao, Rami Bahsoon, Tao Chen, 2016, ACM Comput. Surv..

Xin Yao, Yang Yu, Zhi-Hua Zhou, 2014, Evolutionary Computation.

Xin Yao, Mengjie Zhang, Bing Xue, 2016, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Xin Yao, 1999, CACM.

Qiang Huang, Xin Yao, Zexuan Zhu, 2016, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, X. Yao, 2003, International Conference on Machine Learning and Applications.

Xin Yao, Leandro L. Minku, 2012, The 2012 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN).

Qingfu Zhang, Xin Yao, Jianyong Sun, 2014, IEEE Transactions on Cybernetics.

Peter Tiño, Xin Yao, Tianshi Chen, 2011, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Yong Liu, 2002, Proceedings 2002 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware.

Xin Yao, Xiaojun Wu, Jun Sun, 2013, 2013 13th UK Workshop on Computational Intelligence (UKCI).

Xin Yao, Arjun Chandra, X. Yao, 2006, Neurocomputing.

Xin Yao, Xin Yu, Yaochu Jin, 2010, IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Peter Tiño, Xin Yao, Siang Yew Chong, 2013, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, A. Arcuri, X. Yao, 2007, Testing: Academic and Industrial Conference Practice and Research Techniques - MUTATION (TAICPART-MUTATION 2007).

Xin Yao, Aftab Khan, Yichao Jin, 2019, 2019 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC).

Xin Yao, Ke Tang, Zai Wang, 2008, 2008 IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE World Congress on Computational Intelligence).

Xinghuo Yu, Xin Yao, Baolin Wu, 1998, J. Adv. Comput. Intell. Intell. Informatics.

Yu Sun, Xin Yao, Zexuan Zhu, 2017, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems.

Xin Yao, Paul J. Darwen, P. Darwen, 1996, Proceedings of IEEE International Conference on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Matteo De Felice, M. D. Felice, 2011 .

Xin Yao, Cara MacNish, 2008, 2008 IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE World Congress on Computational Intelligence).

Huanhuan Chen, Xin Yao, Bo Yuan, 2017, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.

Xin Yao, Ke Li, Renzhi Chen, 2016, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Yibo Zhang, Chao Qian, 2018, AAAI.

Xin Yao, Pin Liu, Thorsten Schnier, 2001, Proceedings Third NASA/DoD Workshop on Evolvable Hardware. EH-2001.

Xin Yao, Weishan Dong, 2007, 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Xin Yao, X. Yao, 1994, Informatica.

Xin Yao, Yong Liu, X. Yao, 1996, Evolutionary Programming.

Xin Yao, Christian Plessl, Jim Torresen, 2015 .

Xin Yao, Ke Tang, Thomas Weise, 2014, 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Xin Yao, Miqing Li, Ran Cheng, 2017, 2017 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Xin Yao, Xiaoli Li, Xiaoli Li, 2005, IEEE Transactions on Industrial Electronics.

Xin Yao, Dacheng Tao, Chang Xu, 2018, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xiaodong Li, Xin Yao, Wenjian Luo, 2007, Connect. Sci..

Xin Yao, Stefan Menzel, Ke Tang, 2018, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Thorsten Schnier, T. Schnier, 2001, ICES.

Xin Yao, 2010, 2010 IEEE 14th International Conference on Intelligent Engineering Systems.

Per Kristian Lehre, Xin Yao, Philipp Rohlfshagen, 2009, GECCO.

Marco Platzner, Xin Yao, Peter R. Lewis, 2016, Natural Computing Series.

Xin Yao, Robert I. McKay, 2004, Applied Intelligence.

Xin Yao, Bernhard Rinner, Peter R. Lewis, 2011, 2011 Fifth ACM/IEEE International Conference on Distributed Smart Cameras.

Xin Yao, Yong Liu, X. Yao, 2008 .

Sung-Bae Cho, Xin Yao, Yeon-Gyu Seo, 1999, Proceedings of the 1999 Congress on Evolutionary Computation-CEC99 (Cat. No. 99TH8406).

Xin Yao, Yong Liu, X. Yao, 1998, IEEE Trans. Syst. Man Cybern. Part B.

Xin Yao, Liyan Song, Leandro L. Minku, 2018, ESEC/SIGSOFT FSE.

Xin Yao, Ke Tang, Shuo Wang, 2009, 2009 International Joint Conference on Neural Networks.

Xin Yao, Bernhard Sendhoff, Ke Tang, 2014, Int. J. Bio Inspired Comput..

Xin Yao, Peter R. Lewis, Lukas Esterle, 2017, ICDSC.

Xin Yao, Siang Yew Chong, Christopher Hill, 2009, ECMS.

Xin Yao, H. La Poutre, H. Dawid, 2008, IEEE Computational Intelligence Magazine.

Xin Yao, Paul J. Darwen, P. Darwen, 1997, IEEE Trans. Evol. Comput..

Xin Yao, Kazuyuki Murase, Md. Monirul Islam, 2009, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics).

Sung-Bae Cho, Xin Yao, Yeon-Gyu Seo, 2000, Proceedings of the 2000 Congress on Evolutionary Computation. CEC00 (Cat. No.00TH8512).

Xin Yao, Bernhard Sendhoff, Ke Tang, 2015, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Tianshi Chen, Jun He, 2013 .

Xin Yao, Nitesh V. Chawla, Leandro L. Minku, 2019, Connect. Sci..

Xin Yao, Leandro L. Minku, X. Yao, 2012, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.

Xin Yao, Kalyanmoy Deb, Vineet R. Khare, 2003, EMO.

Xin Yao, Nanlin Jin, 2014, 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Xin Yao, Xiaoli Li, Jin Li, 2005, 2005 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Shengxiang Yang, X. Yao, 2008, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Siang Yew Chong, S. Y. Chong, 2007, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Kazuyuki Murase, Md. Monirul Islam, 2003, IEEE Trans. Neural Networks.

Xin Yao, Andrea Arcuri, X. Yao, 2007, ASE.

Xin Yao, Yong Liu, X. Yao, 1997, Proceedings of 1997 IEEE International Conference on Evolutionary Computation (ICEC '97).

Xin Yao, Hussein A. Abbass, Christopher J. Lokan, 2008, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.

Xin Yao, Miqing Li, Liangli Zhen, 2017, IEEE Computational Intelligence Magazine.

Xin Yao, Weishan Dong, X. Yao, 2008, 2008 IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE World Congress on Computational Intelligence).

Xin Yao, Keith C. C. Chan, Patrick C. H. Ma, 2006, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Pietro Simone Oliveto, Xin Yao, Jun He, 2008, 2008 IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE World Congress on Computational Intelligence).

Xin Yao, Jeffrey Xu Yu, Chi-Hon Choi, 2003, IEEE Trans. Syst. Man Cybern. Part C.

Huanhuan Chen, Xin Yao, X. Yao, 2006, 2006 IEEE International Conference on Evolutionary Computation.

Tapabrata Ray, Xin Yao, X. Yao, 2009, 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Cho-Li Wang, Mingzhe Zhang, 2018, ACM Trans. Archit. Code Optim..

Xin Yao, Miqing Li, Tao Chen, 2018, 2018 IEEE/ACM 40th International Conference on Software Engineering: New Ideas and Emerging Technologies Results (ICSE-NIER).

Huanhuan Chen, Peter Tiño, Xin Yao, 2006, Sixth IEEE International Conference on Data Mining - Workshops (ICDMW'06).

Shuangshuang Han, Xin Yao, Dongpu Cao, 2017, 2017 IEEE 20th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC).

Xin Yao, Trung Thanh Nguyen, X. Yao, 2009, 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Keith C. C. Chan, Wai-Ho Au, 2003, IEEE Trans. Evol. Comput..

Xin Yao, Peter McBurney, Enrico Gerding, 2010, Autonomous Agents and Multi-Agent Systems.

Xin Yao, Leandro L. Minku, Ke Tang, 2016, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.

Xin Yao, Yong Liu, X. Yao, 1996, Proceedings of IEEE International Conference on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Aimin Zhou, Hisao Ishibuchi, 2019, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, X. Yao, 1999, Proc. IEEE.

Xin Yao, Rami Bahsoon, Leandro L. Minku, 2016, IEEE Transactions on Software Engineering.

Xin Yao, Peng Yang, Bo Yuan, 2019, 2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Xin Yao, Yong Liu, Guangming Lin, 1997, Evolutionary Programming.

Xin Yao, 2004, Neural Processing Letters.

Xin Yao, Yong Liu, Tetsuya Higuchi, 2006 .

Xin Yao, Siang Yew Chong, Peter Tiňo, 2019, Evolutionary Computation.

Xin Yao, Daxiong Ji, Zhi Deng, 2018, 2018 IEEE 8th International Conference on Underwater System Technology: Theory and Applications (USYS).

Xin Yao, Luk'avs Adam, 2019, 2019 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI).

Xin Yao, Ke Tang, Zai Wang, 2010, IEEE Transactions on Reliability.

Xin Yao, Lothar Thiele, Christian Igel, 2017, Dagstuhl Reports.

Xin Yao, Shuo Wang, 2009, 2009 IEEE International Conference on Data Mining Workshops.

Lifeng Sun, Xin Yao, Rui-Xiao Zhang, 2020, IEEE INFOCOM 2020 - IEEE Conference on Computer Communications.

Xin Yao, Ping Sun, X. Yao, 2010, IEEE Transactions on Neural Networks.

Xin Yao, Ke Tang, Liangpeng Zhang, 2015, IJCAI.

Xin Yao, Yong Liu, 1998, 1998 IEEE International Joint Conference on Neural Networks Proceedings. IEEE World Congress on Computational Intelligence (Cat. No.98CH36227).

Xin Yao, Thomas Philip Runarsson, X. Yao, 2005, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews).

Xin Yao, Trung Thanh Nguyen, X. Yao, 2008, Int. J. Neural Syst..

Xin Yao, Iris Fermin, Pete Duell, 2006, 2006 IEEE International Conference on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Ruhul Sarker, X. Yao, 2002 .

Xin Yao, Ponnuthurai N. Suganthan, E. Ke Tang, 2006, BMC Bioinformatics.

Xin Yao, Thomas Bäck, Michael T. M. Emmerich, 2015, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Michael Kirley, Daniel Herring, 2019, 2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Huanhuan Chen, Xin Yao, Bo Yuan, 2020, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Arthur C. Sanderson, Zhenyu Yang, 2009, 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Kazuyuki Murase, Md. Monirul Islam, 2009, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics).

Xin Yao, Fernanda L. Minku, X. Yao, 2008, 2008 IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IEEE World Congress on Computational Intelligence).

Xin Yao, Changjun Hu, Yang Li, 2009, Journal of Computer Science and Technology.

Xin Yao, Ashfaqur Rahman, Brijesh Verma, 2010, ICONIP.

Xin Yao, Trung Thanh Nguyen, X. Yao, 2012, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Frank Neumann, Leandro L. Minku, 2014, NII Shonan Meet. Rep..

Xin Yao, Shuo Wang, 2010, 2010 IEEE International Conference on Data Mining Workshops.

Xin Yao, Peter R. Lewis, Roman P. Pflugfelder, 2013, MCS.

Xin Yao, Ke Tang, Minlong Lin, 2008, 2008 IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IEEE World Congress on Computational Intelligence).

Dirk Sudholt, Xin Yao, Leandro L. Minku, 2014, IEEE Transactions on Software Engineering.

Xin Yao, Kazuyuki Murase, Md. Monirul Islam, 2012, Appl. Soft Comput..

Xin Yao, Yong Liu, Guangming Lin, 1999, IEEE Trans. Evol. Comput..

Xin Yao, X. Yao, 2015, IEEE Comput. Intell. Mag..

Per Kristian Lehre, Xin Yao, X. Yao, 2014, Inf. Sci..

Xin Yao, Shuo Wang, X. Yao, 2009, 2009 IEEE Symposium on Computational Intelligence and Data Mining.

Huanhuan Chen, Peter Tiño, Xin Yao, 2009, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.

Xin Yao, Chao Qian, Ke Tang, 2016, 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Xin Yao, Anthony G. Cohn, Huanhuan Chen, 2012 .

Xin Yao, Ke Li, Dragan Savić, 2018, IEEE Transactions on Fuzzy Systems.

Sung-Bae Cho, Xin Yao, Yeon-Gyu Seo, 2000, Knowledge and Information Systems.

Xin Yao, Jun He, X. Yao, 2013, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Alireza Nazemi, Andrew H. Chan, 2006, 2006 IEEE International Conference on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Shengxiang Yang, Wei Fang, 2015, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems.

Huanhuan Chen, Xin Yao, Bingbing Jiang, 2018, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems.

Xin Yao, Philipp Rohlfshagen, X. Yao, 2013, Metaheuristics for Dynamic Optimization.

Huanhuan Chen, Xin Yao, X. Yao, 2009, IEEE Transactions on Neural Networks.

Per Kristian Lehre, Xin Yao, 2012, IEEE Trans. Evol. Comput..

Xin Yao, Md. Monirul Islam, X. Yao, 2008, IEEE Computational Intelligence Magazine.

Xin Yao, Paul J. Darwen, 2002 .

Xin Yao, Ponnuthurai N. Suganthan, E. Ke Tang, 2004, ICONIP.

Xin Yao, Andrea Arcuri, X. Yao, 2014, Inf. Sci..

Xin Yao, Licheng Jiao, Handing Wang, 2015, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Qingfu Zhang, Xin Yao, Jianyong Sun, 2008, Int. J. Comput. Intell. Appl..

Xin Yao, Yong Liu, 2006, Artificial Life and Robotics.

Mark Johnston, Xin Yao, Mengjie Zhang, 2014, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Xingsi Xue, 2018, Appl. Soft Comput..

Xin Yao, Graham J. Williams, Gerrit Riessen, 1997, Evolutionary Programming.

Xin Yao, P. S. Oliveto, Peter S. Oliveto, 2011, Theory of Randomized Search Heuristics.

Xin Yao, Nitesh V. Chawla, Leandro L. Minku, 2019, Neurocomputing.

Xin Yao, Changhe Li, Shengxiang Yang, 2021, ArXiv.

Xin Yao, Huanhuan Chen, Weijie Zheng, 2021, GECCO.

Xin Yao, Peter R. Lewis, Paul Marrow, 2011, ICEC '11.

Xin Yao, X. Yao, Chang-Yong Lee, 2001, Proceedings of the 2001 Congress on Evolutionary Computation (IEEE Cat. No.01TH8546).

Xin Yao, Xin Yao, Sancho Salcedo-Sanz, 2008, Appl. Soft Comput..

Xin Yao, Ming Yang, Aimin Zhou, 2021, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Xin Yao, Guojie Li, 2008, Journal of Computer Science and Technology.