Hong Wen

发表

Hong Wen, Mao Shiyi, Guo Yongmei, 2001, 2001 CIE International Conference on Radar Proceedings (Cat No.01TH8559).

Wen Yu, Hong Wen, Qiqi Mao, 2014 .

Hong Wen, Li Shaohong, Fu Wenxian, 2001, 2001 CIE International Conference on Radar Proceedings (Cat No.01TH8559).

Guo-An Chen, Hong Wen, Zhen-Caizhu, 2007, 2007 International Conference on Wavelet Analysis and Pattern Recognition.

Hong Wen, Mao Shiyi, Su Fang, 2001, 2001 CIE International Conference on Radar Proceedings (Cat No.01TH8559).

Liu Jiayin, Hong Wen, Lin Yueguan, 2009 .