Xiao-Feng Xie

发表

Stephen F. Smith, Xiao-Feng Xie, Gregory J. Barlow, 2014 .

Xiao-Feng Xie, Wen-Jun Zhang, Jian-Lin Liang, 2002, Proceedings. International Conference on Machine Learning and Cybernetics.

Jiming Liu, Xiao-Feng Xie, Jiming Liu, 2009, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics).

Huaiqing Wang, Minhong Wang, Jiming Liu, 2008, Expert Syst. Appl..

Stephen F. Smith, Xiao-Feng Xie, Gregory J. Barlow, 2012, ICAPS.

Stephen F. Smith, Xiao-Feng Xie, Gregory J. Barlow, 2014, 17th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC).

Jiming Liu, Xiao-Feng Xie, Zun-Jing Wang, 2014, Soft Comput..

Xiao-Feng Xie, Wen-Jun Zhang, De-Chun Bi, 2004, Proceedings of the 2004 Congress on Evolutionary Computation (IEEE Cat. No.04TH8753).

Xiao-Feng Xie, Wen-Jun Zhang, De-Chun Bi, 2004, Proceedings of the 2004 Congress on Evolutionary Computation (IEEE Cat. No.04TH8753).

Wenjun Zhang, Xiao-Feng Xie, Zhao Li, 2001, ASP-DAC '01.

Xiao-Feng Xie, Chong Ho Lee, Kai-wei Sun, 2015, Int. J. Pattern Recognit. Artif. Intell..

Xiao-Feng Xie, Wen-Jun Zhang, Zhi-Lian Yang, 2002, Proceedings. International Conference on Machine Learning and Cybernetics.

Jiming Liu, Xiao-Feng Xie, 2007, 2007 IEEE Swarm Intelligence Symposium.

Wenjun Zhang, Xiao-Feng Xie, Xiao-Feng Xie, 2004, GECCO.

Wenjun Zhang, Xiao-Feng Xie, De-Chun Bi, 2004, Proceedings of the 2004 Congress on Evolutionary Computation (IEEE Cat. No.04TH8753).

Stephen F. Smith, Xiao-Feng Xie, Yiheng Feng, 2014 .

Xiao-Feng Xie, Wen-Jun Zhang, 2003, SMC'03 Conference Proceedings. 2003 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics. Conference Theme - System Security and Assurance (Cat. No.03CH37483).

Stephen F. Smith, Xiao-Feng Xie, Gregory J. Barlow, 2012, AAMAS.

Minhong Wang, Jiming Liu, Zongwei Luo, 2006, Business Process Management.

Xiao-Feng Xie, 2012, Int. J. Appl. Metaheuristic Comput..

Stephen F. Smith, Xiao-Feng Xie, Gregory J. Barlow, 2013 .

Jiming Liu, Xiao-Feng Xie, 2005, IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology.

Jiming Liu, Xiao-Feng Xie, 2009, J. Comb. Optim..

Xiao-Feng Xie, Jiang-Fan Zhu, Cheng-Li Song, 2013, The Journal of surgical research.

Stephen F. Smith, Xiao-Feng Xie, Gregory J. Barlow, 2012 .

Xiao-Feng Xie, Wen-Jun Zhang, Zhi-Lian Yang, 2002, IEEE 2002 International Conference on Communications, Circuits and Systems and West Sino Expositions.

Xiao-Feng Xie, Wen-Jun Zhang, Zhi-Lian Yang, 2002 .

Stephen F. Smith, Xiao-Feng Xie, Gregory J. Barlow, 2011, 2011 14th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC).

Wenjun Zhang, Xiao-Feng Xie, Zhilian Yang, 2002, Proceedings of the 2002 Congress on Evolutionary Computation. CEC'02 (Cat. No.02TH8600).