Yamin Liu

发表

Xianhui Lu, Bao Li, Qixiang Mei, 2011, Inscrypt.

Dingding Jia, Xianhui Lu, Bao Li, 2017, ICICS.

Dingding Jia, Xianhui Lu, Bao Li, 2013, Inscrypt.

Xinbo Gao, Yamin Liu, Hailin Zhang, 2013, IEEE Transactions on Image Processing.

Dingding Jia, Xianhui Lu, Bao Li, 2018, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Xianhui Lu, Bao Li, Yamin Liu, 2013, ProvSec.

Haixia Xu, Yamin Liu, Xuan Han, 2017, Lecture Notes in Computer Science.

Jingjing Liu, Xiaojing Yang, Yamin Liu, 2013, Neurocomputing.

Wentao Mao, Yamin Liu, Chao Yang, 2019, 2019 Prognostics and System Health Management Conference (PHM-Qingdao).

Yamin Liu, Haijun Zhang, Quanxue Gao, 2010, 2010 International Conference on Computational Aspects of Social Networks.

Haixia Xu, Yamin Liu, Xuan Han, 2017, ISPEC.

Xianhui Lu, Bao Li, Yamin Liu, 2010, IWSEC.

Xianhui Lu, Bao Li, Haiyang Xue, 2015, INDOCRYPT.

Xianhui Lu, Bao Li, Yamin Liu, 2011, ISPEC.

Dingding Jia, Yamin Liu, Bao Li, 2020, Des. Codes Cryptogr..

Xianhui Lu, Bao Li, Haiyang Xue, 2016, ICISC.