De-shuang Huang

发表

De-Shuang Huang, Zhong-Qiu Zhao, Bing-Yu Sun, 2004, Pattern Recognit. Lett..

De-Shuang Huang, Jian-Xun Mi, De-shuang Huang, 2007, IEEE Transactions on Neural Networks.

De-Shuang Huang, Ji-Xiang Du, De-shuang Huang, 2008, IEEE Transactions on Neural Networks.

De-shuang Huang, Ge Yunjian, Wen-Bo Zhao, 2002, Proceedings of the 2002 International Joint Conference on Neural Networks. IJCNN'02 (Cat. No.02CH37290).

De-shuang Huang, Wen-Bo Zhao, Lin Guo, 2002, Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks, 2003..

Shuicheng Yan, De-Shuang Huang, Hai Min, 2012, ECCV.

De-shuang Huang, Kyungsook Han, Guangyu Cui, 2008, Journal of biomedicine & biotechnology.

Jinde Cao, Yuzhong Qu, De-shuang Huang, 2004 .

Lei Zhang, De-shuang Huang, Kyungsook Han, 2014, Current protein & peptide science.

Xingming Zhao, De-shuang Huang, Jun-Feng Xia, 2010, Amino Acids.

B. Wang, De-shuang Huang, H. Wong, 2006, Protein and peptide letters.

De-shuang Huang, Kyungsook Han, B. Park, 2015, BMC Genomics.

De-shuang Huang, Yu-Ping Wang, S. Cao, 2016, IEEE/ACM transactions on computational biology and bioinformatics.

De-Shuang Huang, Hong-Qiang Wang, De-shuang Huang, 2005, Biotechnology Letters.

Zhu-Hong You, De-Shuang Huang, Wenzheng Bao, 2017, Oncotarget.

De-shuang Huang, Kyungsook Han, Wook Lee, 2020, BMC Medical Genomics.

De-Shuang Huang, Lin Zhu, De-shuang Huang, 2015, IEEE Transactions on NanoBioscience.

De-shuang Huang, Lin Yuan, 2019, Scientific Reports.

De-shuang Huang, Kun-hong Liu, Bing Chen, 2012 .

De-Shuang Huang, De-shuang Huang, H. Ip, 2003, Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks, 2003..

Zhigang Zeng, De-Shuang Huang, Zengfu Wang, 2005 .

De-Shuang Huang, Bing Wang, Zhiwei Ji, 2015, Comput. Math. Methods Medicine.

Xiang Zhou, Kyungsook Han, De-Shuang Huang, 2017, J. Bioinform. Comput. Biol..

Yong Gan, De-Shuang Huang, Vitoantonio Bevilacqua, 2011, Lecture Notes in Computer Science.

Kyungsook Han, De-Shuang Huang, Lin Yuan, 2019, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

De-shuang Huang, Jun-Feng Xia, Chun-Hou Zheng, 2015, BioMed research international.

De-shuang Huang, Yuehui Chen, Bin Yang, 2018, International journal of molecular sciences.

George W. Irwin, Kang Li, De-Shuang Huang, 2006 .

George W. Irwin, Kang Li, De-Shuang Huang, 2006, International Conference on Intelligent Computing.

George W. Irwin, Kang Li, De-Shuang Huang, 2006 .

De-shuang Huang, Kyungsook Han, B. Park, 2015, BMC Genomics.

Zhu-Hong You, De-Shuang Huang, Li-Ping Li, 2018, International journal of biological sciences.

George W. Irwin, Kang Li, De-Shuang Huang, 2007, Neural Computation.

De-Shuang Huang, Vitoantonio Bevilacqua, Prashan Premaratne, 2015, Lecture Notes in Computer Science.

De-Shuang Huang, Lin Guo, Zhong-Qiu Zhao, 2004, ISNN.

Roseli A. Francelin Romero, DeLiang Wang, De-Shuang Huang, 2011, Neural Networks.

De-Shuang Huang, Wenzheng Bao, Lin Zhu, 2017, 2017 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN).

Gang Wang, Li Shang, Xiao-Ping Zhang, 2016, 2016 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN).

Lei Tang, De-Shuang Huang, Ying-Ke Lei, 2010, The 2010 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN).

De-Shuang Huang, Ming-Guang Shi, De-shuang Huang, 2008, Protein and peptide letters.

Xing-Ming Zhao, De-Shuang Huang, Xiangzhen Kong, 2008, Genom. Proteom. Bioinform..

Li Shang, De-Shuang Huang, Chun-Hou Zheng, 2006, Neurocomputing.

Michael R. Lyu, De-Shuang Huang, Tat-Ming Lok, 2006, Neurocomputing.

Renquan Lu, De-Shuang Huang, Feng Zou, 2019, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications.

Zhen Shen, De-Shuang Huang, Su-Ping Deng, 2020, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

De-Shuang Huang, Su-Ping Deng, Zhen Shen, 2020, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

Yixue Li, Yunping Zhu, Bing Wang, 2005, Proceedings. 2005 IEEE International Joint Conference on Neural Networks, 2005..

De-Shuang Huang, Li-Ming Wang, Wen-Bo Zhao, 2004, Int. J. Pattern Recognit. Artif. Intell..

De-Shuang Huang, De-shuang Huang, Wen-Bo Zhao, 2003, Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks, 2003..

Kyungsook Han, De-Shuang Huang, Wei-Li Guo, 2016, ICIC.

Yang Zheng, De-Shuang Huang, Chen Peng, 2020, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

De-Shuang Huang, Lin Zhu, Hong-Bo Zhang, 2017, Bioinform..

De-shuang Huang, Wenzheng Bao, Zhen Shen, 2018, Scientific Reports.

Ying He, De-Shuang Huang, Zhen Shen, 2020, Briefings Bioinform..

De-Shuang Huang, Siguo Wang, Qinhu Zhang, 2021, Molecular therapy. Nucleic acids.

Zhen Shen, De-Shuang Huang, Qinhu Zhang, 2019, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

De-Shuang Huang, Kuo-Chen Chou, Bin Liu, 2018, Bioinform..

Jing-Jing Li, De-Shuang Huang, R.M. MacCallum, 2005, Proceedings. 2005 IEEE International Joint Conference on Neural Networks, 2005..

De-Shuang Huang, Lin Zhu, Wei-Li Guo, 2016, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

Kyungsook Han, De-Shuang Huang, Zhen Shen, 2017, Complex..

Xingming Zhao, De-shuang Huang, Suping Deng, 2016, Science China Information Sciences.

De-Shuang Huang, Chun-Gui Xu, Kun-hong Liu, 2009, 2009 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology.

De-Shuang Huang, Lin Zhu, Suping Deng, 2016, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

Zhu-Hong You, De-Shuang Huang, Lin Zhu, 2014, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

De-Shuang Huang, Lin Zhu, Suping Deng, 2014, 2014 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM).

Xing-Ming Zhao, Changjun Jiang, Jin-Kao Hao, 2015, Bioinform..

De-Shuang Huang, Siguo Wang, Qinhu Zhang, 2021, Briefings Bioinform..

Kyungsook Han, De-Shuang Huang, Qinhu Zhang, 2020, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

De-Shuang Huang, Lin Zhu, Qinhu Zhang, 2019, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

Hongbo Zhang, De-Shuang Huang, Lin Zhu, 2018, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

De-Shuang Huang, Hongbo Zhang, De-shuang Huang, 2017, 2017 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM).

De-Shuang Huang, Hongbo Zhang, Lin Zhu, 2015, 2015 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM).

De-Shuang Huang, Lin Zhu, Wenzheng Bao, 2020, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

De-shuang Huang, Zhen Cui, Qinhu Zhang, 2021, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

De-Shuang Huang, Hong-Jie Yu, De-shuang Huang, 2013, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

De-Shuang Huang, Wen Jiang, De-shuang Huang, 2012, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics).

Simon C. K. Shiu, Lei Zhang, De-Shuang Huang, 2011, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

Lei Zhang, De-Shuang Huang, Xiangzhen Kong, 2009, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine.

Zhu-Hong You, De-Shuang Huang, Keith C. C. Chan, 2016, Oncotarget.

Lei Tang, De-Shuang Huang, Shanwen Zhang, 2010, The 2010 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN).

Kyungsook Han, De-Shuang Huang, Qinhu Zhang, 2020, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

Zhu-Hong You, De-Shuang Huang, Lei Wang, 2020, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

De-Shuang Huang, Wenxuan Xu, Lin Zhu, 2019, IEEE Transactions on NanoBioscience.

Xiang Zhou, Kyungsook Han, De-Shuang Huang, 2018, Journal of healthcare engineering.

Hai-Cheng Yi, Zhu-Hong You, De-Shuang Huang, 2018, Molecular therapy. Nucleic acids.

Xiaobo Zhou, De-Shuang Huang, Lin Yuan, 2017, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

Zhu-Hong You, Jie Gui, De-Shuang Huang, 2008, 2008 19th International Conference on Pattern Recognition.

Kyungsook Han, De-Shuang Huang, Jun-Feng Xia, 2010, Protein and peptide letters.

Kyungsook Han, Asoke K. Nandi, Wenzheng Bao, 2018, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

De-Shuang Huang, Ning Li, Wenzheng Bao, 2016, 2016 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM).

Xiaofeng Wang, De-Shuang Huang, Huan Xu, 2010, Pattern Recognit..

De-Shuang Huang, Canyi Lu, Lin Zhu, 2016, IEEE Transactions on NanoBioscience.

De-Shuang Huang, De-shuang Huang, 2004, IEEE Transactions on Neural Networks.

Kang-Hyun Jo, Kyungsook Han, De-Shuang Huang, 2013, Lecture Notes in Computer Science.

De-shuang Huang, Wenzheng Bao, Zhichao Jiang, 2017, BMC Bioinformatics.

De-Shuang Huang, Yu-Ping Wang, Su-Ping Deng, 2017, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

Simon C. K. Shiu, Lei Zhang, De-Shuang Huang, 2011, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

De-Shuang Huang, Kun-hong Liu, De-shuang Huang, 2008, Comput. Biol. Medicine.

Hau-San Wong, De-Shuang Huang, Hong-Qiang Wang, 2007, Pattern Recognit..

De-Shuang Huang, Suping Deng, De-shuang Huang, 2015, Int. J. Data Min. Bioinform..

De-Shuang Huang, Vasile Gui, Catalin Caleanu, 2007, Pattern Recognit. Lett..

Roseli A. Francelin Romero, DeLiang Wang, De-Shuang Huang, 2009, 2009 International Joint Conference on Neural Networks.

Min Wu, De-Shuang Huang, Ming-Guang Shi, 2009, 2009 International Joint Conference on Neural Networks.

De-Shuang Huang, Ming-Guang Shi, Xueling Li, 2009 .

Changjun Jiang, De-Shuang Huang, Bing Wang, 2014, IEEE Transactions on NanoBioscience.

Kyungsook Han, De-Shuang Huang, Peng Chen, 2008, Protein and peptide letters.

Xing-Ming Zhao, De-Shuang Huang, Yiu-ming Cheung, 2006, Pattern Recognit..

De-Shuang Huang, Bing Wang, Jing-Jing Li, 2006, International journal of biological macromolecules.

Xing-Ming Zhao, De-Shuang Huang, Yiu-ming Cheung, 2005, Protein and peptide letters.

De-Shuang Huang, Wenzheng Bao, De-shuang Huang, 2020 .

Tat-Ming Lok, De-Shuang Huang, Jun-Hua Han, 2005, Proceedings. 2005 IEEE International Joint Conference on Neural Networks, 2005..

Wei Jia, Shu-Ling Wang, De-Shuang Huang, 2012, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

Paulo J. G. Lisboa, Dhiya Al-Jumeily, Abir Hussain, 2018, 2018 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

De-Shuang Huang, Zhong-Hua Quan, Guang-Zheng Zhang, 2005, Pattern Recognit. Lett..

Yang Zhao, De-Shuang Huang, Wei Jia, 2012, IEEE Transactions on Image Processing.

Zheru Chi, Xiao-Feng Wang, Ji-Xiang Du, 2004, Proceedings of 2004 International Symposium on Intelligent Multimedia, Video and Speech Processing, 2004..

De-Shuang Huang, Kang Li, Jian Xun Peng, 2006, IEEE Transactions on Neural Networks.

Kang-Hyun Jo, De-Shuang Huang, Xiao-Long Zhang, 2018, Lecture Notes in Computer Science.

Hau-San Wong, De-Shuang Huang, Bing Wang, 2007, Third International Conference on Natural Computation (ICNC 2007).

Michael R. Lyu, De-Shuang Huang, Tat-Ming Lok, 2006, Neurocomputing.

Kang-Hyun Jo, Donald C. Wunsch, Daniel S. Levine, 2008, Lecture Notes in Computer Science.

Xiaofeng Wang, De-Shuang Huang, Xiao Gu, 2007, Neurocomputing.

De-Shuang Huang, Fei Han, De-shuang Huang, 2006, Neurocomputing.

Li Shang, De-Shuang Huang, Ji-Xiang Du, 2006, Neurocomputing.

Li Shang, De-Shuang Huang, Zhan-Li Sun, 2006, Neurocomputing.

De-Shuang Huang, Marco Loog, Laurent Heutte, 2010, Lecture Notes in Computer Science.

Wei Jia, De-Shuang Huang, Haibin Ling, 2012, IEEE Transactions on Image Processing.

C. Kwoh, De-shuang Huang, Zhuhong You, 2021, Briefings Bioinform..

Xiao-Ping Zhang, Di Wu, De-Shuang Huang, 2019, Neurocomputing.

Xiao-Ping Zhang, Di Wu, De-Shuang Huang, 2019, Neurocomputing.

Di Wu, De-Shuang Huang, Chang-An Yuan, 2019, Cognitive Systems Research.

De-Shuang Huang, Zhi-Kai Huang, Ji-Xiang Du, 2006, ICONIP.

De-Shuang Huang, Zhong-Hua Quan, Zhi-Kai Huang, 2006, 2006 IEEE International Conference on Information Acquisition.

De-Shuang Huang, Zengfu Wang, Ji-Xiang Du, 2006, Neurocomputing.

De-Shuang Huang, Bo Li, Kun-hong Liu, 2008, 2008 IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IEEE World Congress on Computational Intelligence).

De-Shuang Huang, Vitoantonio Bevilacqua, Prashan Premaratne, 2013, Lecture Notes in Computer Science.

De-Shuang Huang, Bing-Yu Sun, De-shuang Huang, 2004, 2004 IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IEEE Cat. No.04CH37541).

De-Shuang Huang, Zhang-Tao Fan, Xiao-Long Zhang, 2019, Neural Networks.

Xiaofeng Wang, De-Shuang Huang, Huan Xu, 2008, Appl. Math. Comput..

De-Shuang Huang, Chun-Hou Zheng, Bo Li, 2008, Pattern Recognit..

Kang-Hyun Jo, De-Shuang Huang, Abir Hussain, 2015, Lecture Notes in Computer Science.

Li Shang, De-Shuang Huang, Zhan-Li Sun, 2006, Neurocomputing.

Li Shang, De-Shuang Huang, De-shuang Huang, 2005, 2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'05).

De-shuang Huang, Hongbo Zhang, Lin Zhu, 2017, Scientific Reports.

Xiaofeng Wang, De-Shuang Huang, De-shuang Huang, 2008, J. Univers. Comput. Sci..

David Zhang, Wei Jia, De-Shuang Huang, 2007, Pattern Recognit..

Bing-Yu Sun, De-Shuang Huang, De-shuang Huang, 2004, Fifth World Congress on Intelligent Control and Automation (IEEE Cat. No.04EX788).

Kyungsook Han, De-Shuang Huang, M. Michael Gromiha, 2017, Lecture Notes in Computer Science.

De-Shuang Huang, Hai-Tao Fang, Yong-Hua Wu, 2005, Applied optics.

De-Shuang Huang, Hai-Tao Fang, De-shuang Huang, 2004 .

De-Shuang Huang, Hong-Jie Yu, De-shuang Huang, 2013, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics.

Xiao Qin, Kun Zhang, Chao Wang, 2021, IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems.

De-Shuang Huang, Bing-Yu Sun, Hai-Tao Fang, 2005, IEEE Signal Processing Letters.

De-Shuang Huang, Lin Zhu, De-shuang Huang, 2012, The 2012 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN).

Kang-Hyun Jo, De-Shuang Huang, Van-Thanh Hoang, 2021, IEEE Transactions on Industrial Informatics.

De-Shuang Huang, Phalguni Gupta, Xiang Zhang, 2012, Communications in Computer and Information Science.

Xiaofeng Wang, De-Shuang Huang, De-shuang Huang, 2009, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.

Chao Wang, De-Shuang Huang, Bo Li, 2008, Pattern Recognit..

Yixue Li, Yunping Zhu, Bing Wang, 2005, Proceedings. 2005 IEEE International Joint Conference on Neural Networks, 2005..

Xiao-Ping Zhang, De-Shuang Huang, Guang-Bin Huang, 2005, International Conference on Intelligent Computing.

De-Shuang Huang, M. Michael Gromiha, De-shuang Huang, 2012, BMC Bioinformatics.

De-Shuang Huang, Zhan-Li Sun, Jun-Hua Han, 2004, 2004 IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IEEE Cat. No.04CH37541).

De-Shuang Huang, Guang-Zheng Zhang, De-shuang Huang, 2004, 2004 IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IEEE Cat. No.04CH37541).

Wei Jia, De-Shuang Huang, Xiao-Feng Wang, 2016, Neurocomputing.

Hai Li, De-Shuang Huang, Xiao-Feng Wang, 2015, J. Electronic Imaging.

De-Shuang Huang, Xiao-Feng Wang, Hai Min, 2014, 2014 International Conference on Multisensor Fusion and Information Integration for Intelligent Systems (MFI).

Di Wu, De-Shuang Huang, Andong Li, 2019, ICIC.

De-Shuang Huang, Lin Zhu, Xianpeng Liang, 2017, Neurocomputing.

Hai-Cheng Yi, Zhen-Hao Guo, Zhu-Hong You, 2020, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

Yi Ren, De-Shuang Huang, Fei Cheng, 2017, 2017 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN).

Yun-ping Zhu, De-shuang Huang, Jing-jing Li, 2006, Protein and peptide letters.

Zhigang Zeng, De-Shuang Huang, Zengfu Wang, 2005, Neural Processing Letters.

De-Shuang Huang, Bing Wang, De-shuang Huang, 2013, 2013 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine.

De-Shuang Huang, Junfeng Xia, Bing Wang, 2007, 2007 International Joint Conference on Neural Networks.

Hau-San Wong, De-Shuang Huang, Bing Wang, 2006, The 2006 IEEE International Joint Conference on Neural Network Proceedings.

Ling Wang, De-Shuang Huang, Phalguni Gupta, 2013, Communications in Computer and Information Science.

De-Shuang Huang, Hong-Qiang Wang, De-shuang Huang, 2006, Pattern Recognit. Lett..

David Zhang, Wei Jia, De-Shuang Huang, 2008, Pattern Recognit..

Kun Zhang, Di Wu, De-Shuang Huang, 2018, Journal of Imaging Science and Technology.

De-Shuang Huang, Hong-Qiang Wang, De-shuang Huang, 2005, Journal of biomedical science.

De-Shuang Huang, Hai-Tao Fang, De-shuang Huang, 2005, Applied optics.

Hong-Bo Zhang, Lin Zhu, De-shuang Huang, 2018, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

De-Shuang Huang, Zheru Chi, Horace Ho-Shing Ip, 2005, IEEE Transactions on Neural Networks.

Hau-San Wong, De-Shuang Huang, Bing Wang, 2007, Protein and peptide letters.

De-Shuang Huang, Zhenhua Huang, Wenzheng Bao, 2017, Int. J. Data Min. Bioinform..

De-Shuang Huang, Jun Zhang, Kun-hong Liu, 2007, 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

De-Shuang Huang, Wenzheng Bao, Zhichao Jiang, 2017, BMC Bioinformatics.

Kyungsook Han, De-Shuang Huang, Qinhu Zhang, 2020, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

De-Shuang Huang, Xin Huang, De-shuang Huang, 2006, Protein and peptide letters.

De-Shuang Huang, Canyi Lu, Lin Zhu, 2015, 2015 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM).

Lin Zhu, Xianpeng Liang, De-shuang Huang, 2018, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

Kyungsook Han, De-Shuang Huang, Guangyu Cui, 2013, Computer methods in biomechanics and biomedical engineering.

De-Shuang Huang, Wenzheng Bao, Zhen Shen, 2018, Scientific Reports.

Wen Jiang, De-Shuang Huang, Shenghong Li, 2016, IEEE Transactions on Cybernetics.

De-Shuang Huang, Lin Zhu, De-shuang Huang, 2014, Pattern Recognit..

De-Shuang Huang, Lin Zhu, De-shuang Huang, 2013, Neurocomputing.

De-Shuang Huang, Canyi Lu, Canyi Lu, 2013, Neurocomputing.

Ying-Ke Lei, De-Shuang Huang, Wei Jia, 2010, Neurocomputing.

Chao Wang, De-Shuang Huang, Bo Li, 2009, Neurocomputing.

Yuzuru Tanaka, Kyungsook Han, De-Shuang Huang, 2018, Lecture Notes in Computer Science.

Chao Wang, Di Wu, Yong Wu, 2019, IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence.