A. Kai Qin

发表

Jing J. Liang, A. Kai Qin, Ponnuthurai N. Suganthan, 2006, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Flora D. Salim, A. Kai Qin, Jonathan Liono, 2018, MobiQuitous.

Hai Dong, Athman Bouguettaya, A. Kai Qin, 2018, IEEE Transactions on Services Computing.

A. Kai Qin, Ponnuthurai N. Suganthan, Marco Loog, 2006, 18th International Conference on Pattern Recognition (ICPR'06).

Jing J. Liang, A. Kai Qin, Ponnuthurai N. Suganthan, 2004, ICONIP.

Si-Yu Xia, A. Kai Qin, Junkang Zhang, 2015, 2015 International Conference on Image and Vision Computing New Zealand (IVCNZ).

Xiaodong Li, A. Kai Qin, Mohammad Nabi Omidvar, 2014, 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Hai Dong, Athman Bouguettaya, A. Kai Qin, 2015, ICSOC.

Xiaodong Li, A. Kai Qin, 2013, 2013 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

A. Kai Qin, Ponnuthurai N. Suganthan, Vicky Ling Huang, 2009, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Flora D. Salim, Niels van Berkel, Vassilis Kostakos, 2019, 2019 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications (PerCom.

A. Kai Qin, Hong Pan, Yaping Zhu, 2013, 2013 IEEE International Conference on Image Processing.

A. Kai Qin, Ponnuthurai N. Suganthan, 2004, Proceedings of the 17th International Conference on Pattern Recognition, 2004. ICPR 2004..

A. Kai Qin, Florence Forbes, 2011, GECCO '11.

Si-Yu Xia, A. Kai Qin, Hong Pan, 2016, 2016 23rd International Conference on Pattern Recognition (ICPR).

Abdelkarim Erradi, Hai Dong, Athman Bouguettaya, 2017, 2017 IEEE International Conference on Web Services (ICWS).

Mehmet Fatih Tasgetiren, A. Kai Qin, Ponnuthurai N. Suganthan, 2007, 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Changyin Sun, Yawei Li, A. Kai Qin, 2016, 2016 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN).

Si-Yu Xia, A. Kai Qin, Ke Tang, 2014, 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

A. Kai Qin, Yew-Soon Ong, Florence Forbes, 2012, GECCO '12.

A. Kai Qin, Timos Sellis, Boyu Zhang, 2018, GECCO.

Steven Guan, Fei Liu, A. Kai Qin, 2013, Int. J. Appl. Evol. Comput..

A. Kai Qin, Ponnuthurai N. Suganthan, 2004, Proceedings of the 17th International Conference on Pattern Recognition, 2004. ICPR 2004..

Xin Yao, A. Kai Qin, Ponnuthurai N. Suganthan, 2005, Pattern Recognit..

Xiaodong Li, A. Kai Qin, Mohammad Nabi Omidvar, 2015, 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

A. Kai Qin, Ponnuthurai N. Suganthan, Marco Loog, 2005, Pattern Recognit..

A. Kai Qin, Ponnuthurai N. Suganthan, Guang-Bin Huang, 2005, Pattern Recognit..

Xin Yao, A. Kai Qin, Ke Tang, 2015, 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Xiaodong Li, A. Kai Qin, Borhan Kazimipour, 2013, 2013 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Maoguo Gong, A. Kai Qin, Zedong Tang, 2019, Inf. Sci..

Mengjie Zhang, Bing Xue, A. Kai Qin, 2014, 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Si-Yu Xia, A. Kai Qin, Junkang Zhang, 2016, J. Electronic Imaging.

A. Kai Qin, Ponnuthurai N. Suganthan, 2005, Pattern Recognit..

Xiaodong Li, Si-Yu Xia, A. Kai Qin, 2013, 2013 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

A. Kai Qin, Ponnuthurai N. Suganthan, A. K. Qin, 2005, 2005 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

A. Kai Qin, Ke Tang, Chen Jin, 2015, 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

A. Kai Qin, Ke Tang, Yanfei Zhong, 2015, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing.

A. Kai Qin, Ponnuthurai N. Suganthan, A. K. Qin, 2005, Pattern Recognit..

Zhifeng Bao, A. Kai Qin, Jie Cao, 2019, ACM Trans. Intell. Syst. Technol..

Prem Prakash Jayaraman, Flora D. Salim, A. Kai Qin, 2019, J. Parallel Distributed Comput..

Xiuzhen Zhang, A. Kai Qin, Lifang Wu, 2017, Expert Syst. Appl..

A. Kai Qin, Florence Forbes, 2011, GECCO '11.

A. Kai Qin, Ke Tang, Jinhong Zhong, 2014, 2014 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN).

Maoguo Gong, Yue Wu, A. Kai Qin, 2016, Inf. Sci..

Jing J. Liang, A. Kai Qin, Ponnuthurai N. Suganthan, 2005, Natural Computing.

A. Kai Qin, Xiaodong Li, Borhan Kazimipour, 2014, 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Hai Dong, Athman Bouguettaya, A. Kai Qin, 2015, 2015 IEEE International Conference on Web Services.

Si-Yu Xia, A. Kai Qin, Hong Pan, 2016, 2016 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP).

Jing J. Liang, A. Kai Qin, Ponnuthurai N. Suganthan, 2004, 2004 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (IEEE Cat. No.04CH37583).

Victor Ciesielski, A. Kai Qin, Feng Xie, 2013, 2013 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Flora D. Salim, A. Kai Qin, Hui Song, 2018, 2018 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN).

Flora D. Salim, A. Kai Qin, Hui Song, 2016, 2016 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN).

Victor Ciesielski, A. Kai Qin, Allan Campbell, 2015, EvoMUSART.

Hongxia Jin, Haoran Li, A. Kai Qin, 2016, 2016 IEEE 32nd International Conference on Data Engineering (ICDE).

A. Kai Qin, Chen Jin, 2017, 2017 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

A. Kai Qin, Ponnuthurai N. Suganthan, Vicky Ling Huang, 2006, 2006 IEEE International Conference on Evolutionary Computation.

A. Kai Qin, Ponnuthurai N. Suganthan, A. K. Qin, 2004, Neural Networks.

Jing J. Liang, A. Kai Qin, Bo-Yang Qu, 2016, Neurocomputing.

Jing J. Liang, A. Kai Qin, Ponnuthurai N. Suganthan, 2004, 2004 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (IEEE Cat. No.04CH37583).

A. Kai Qin, Ponnuthurai N. Suganthan, C. H. Tay, 2006, 2006 9th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision.

Victor Ciesielski, A. Kai Qin, Allan Campbell, 2016, 2016 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN).

Si-Yu Xia, A. Kai Qin, Hong Pan, 2012, Proceedings of the 21st International Conference on Pattern Recognition (ICPR2012).

Si-Yu Xia, A. Kai Qin, Hong Pan, 2014, 2014 22nd International Conference on Pattern Recognition.

Xiaodong Li, A. Kai Qin, Borhan Kazimipour, 2014, 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

A. Kai Qin, Tabinda Sarwar, A. K. Qin, 2021, 2021 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN).

A. Kai Qin, A. K. Qin, Kay Chen Tan, 2021, 2021 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).