De-Shuang Huang

发表

De-Shuang Huang, 2007, Appl. Math. Comput..

Renquan Lu, De-Shuang Huang, Feng Zou, 2019, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications.

Zhen Shen, De-Shuang Huang, Su-Ping Deng, 2020, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

Kyungsook Han, De-Shuang Huang, Qinhu Zhang, 2020, IEEE/ACM transactions on computational biology and bioinformatics.

Kang-Hyun Jo, Donald C. Wunsch, Daniel S. Levine, 2008, Lecture Notes in Computer Science.

Vitoantonio Bevilacqua, M. Michael Gromiha, De-Shuang Huang, 2020, IEEE ACM Trans. Comput. Biol. Bioinform..

De-Shuang Huang, Hai-Tao Fang, Bing-Yu Sun, 2005, Int. J. Pattern Recognit. Artif. Intell..

Kyungsook Han, De-Shuang Huang, Qinhu Zhang, 2020, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

Zhen Shen, De-Shuang Huang, Qinhu Zhang, 2019, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

De-Shuang Huang, Suping Deng, Lin Zhu, 2017, Neurocomputing.

Kyungsook Han, De-Shuang Huang, Qinhu Zhang, 2020, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

Chao Wang, Di Wu, Yong Wu, 2021, IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence.

Hai-Cheng Yi, Zhen-Hao Guo, Zhu-Hong You, 2020, IEEE/ACM transactions on computational biology and bioinformatics.

Yuan Yan Tang, De-Shuang Huang, 2006, Int. J. Pattern Recognit. Artif. Intell..

Ying-Ke Lei, De-Shuang Huang, Wei Jia, 2010, Neurocomputing.

Kang-Hyun Jo, De-Shuang Huang, Van-Thanh Hoang, 2021, IEEE Transactions on Industrial Informatics.

Yang Zhao, De-Shuang Huang, Wei Jia, 2012, IEEE Transactions on Image Processing.

Paulo J. G. Lisboa, Dhiya Al-Jumeily, Abir Hussain, 2018, 2018 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).