Wang Qing

发表

Wang Qing, Li Ming-Shu, Yang Da, 2007 .

Wang Qing, Li Ming-Shu, Wu Zhan-Chun, 2006 .

Liu Peng, Wang Qing, Gu Yujia, 2009, 2009 International Conference on Artificial Intelligence and Computational Intelligence.

Wang Qing, Wang Ling, Liu Kaipei, 2018, The Journal of Engineering.

Wang Qing, Keith C. C. Chan, Li Ming-Shu, 2004 .

Wang Qing-rong, Wang Qing, Yuan Yuan, 2012 .

Wang Qing, LI Ming-Shu, Zhao Xin-Pei, 2006 .

Wang Qing, Yan Chao, Yang Yuan, 2019, International Journal of Advanced Robotic Systems.

Wang Qing, Chen Hongju, 2016, 2016 Eighth International Conference on Measuring Technology and Mechatronics Automation (ICMTMA).

Wang Qing, Chen Hongju, 2016, 2016 Eighth International Conference on Measuring Technology and Mechatronics Automation (ICMTMA).

Wang Qing, Shivkumar Kalyanaraman, Parul Gupta, 2009 .

王庆, Wang Qing, 唐琳琳, 2014 .

Wang Qing, Jiao Jian, Zhang Haizhen, 2015 .

Wang Qing, Eliecer Hernandez, Jose Bolivar, 2011 .

Zhang Rong, Wang Qing, Wang Zhongmin, 2013 .